Úvodní stránka » Výroční zprávy » Výroční zpráva SmRS 2015

KDO JSME

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je spolek, jehož hlavním posláním je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Severomoravské regionální sdružení ČSOP (SmRS ČSOP) Valašské Meziříčí je pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody, registrovaný ve Spolkovém rejst-

říku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L49296.

SmRS ČSOP vzniklo ve Valašském Meziříčí v říjnu roku 1995 a sdružuje více než

40 základních organizací Českého svazu ochránců přírody, plní mimo jiné i funkci jejich informačního a koordinačního centra na Severní Moravě a ve Slezku. Naše činnost je velmi rozmanitá, kromě praktické ochrany přírody a krajiny se zabýváme ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou dětí, mládeže i široké veřejnosti. Od roku 2014 provozujeme v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí Valašské ekocentrum, kde pořádáme osvětové akce, přednášky, výstavy a řemeslné dílny pro veřejnost, výukové programy pro děti a budujeme ukázkovou přírodní Zahradu Poznání.

Statutárním zástupcem organizace je předseda Petr Orel.

Další členové Výboru SmRS ČSOP v roce 2015

Miroslav Dvorský – místopředseda Ivana Diváková – hospodářka

Jana Holinková, Martin Hlaváč, Ing. Petr Křístek, Bára Šimečková

Karel Kredba – revizor

Sídlo organizace: Šafaříkova 555, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 64123162 Bankovní spojení – Česká spořitelna, č. ú. 243 555 4319/0800

Webové stránky www.ochranci.cz

Facebook www.facebook.com/ochranci

CO JSME V ROCE 2015 DĚLALI

Jako každoročně vycházela naše činnost z přijatých a realizovaných projektů – z programu Ochrana biodiverzity ČSOP, NF NET4GAS, dotace Zlínského kraje, Města Valašské Meziříčí a z vlastní hospodářské činnosti.

I. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

Po celý rok 2015 jsme pořádali environmentálně zaměřené vzdělávací a osvětové akce pro rodiny s dětmi, mládež i veřejnost, výukové programy pro základní i mateřské školy. Aktivity byly součástí zajištění udržitelnosti projektů Valašské ekocentrum – rekonstrukce (podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce v letech 2012–2014) a Příroda nezná hranic (podpořen z Evropských fondů Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR v letech 2009–2013).

Příroda zblízka

Projekt, který umožnil zejména dětem a mládeži bezprostřední kontakt s přírodou a přispěl k budování jejich pozitivního vztahu k živé přírodě a životnímu prostředí okolo nás.

Program Národní síť EVVO – ekologické výukové programy

Realizaci terénních ekologických výukových programů pro školy podpořil Zlínský kraj.

Na provoz Valašského ekocentra v roce 2015 významně přispělo Město Valašské Meziříčí.

V roce 2015 jsme uskutečnili tyto aktivity:

Přednášky

Uspořádali jsme celkem 8 přednášek na téma ochrany ptactva a šelem, v cyklu

„Zážitky z cest“ jsme účastníkům přiblížili Irán, Brazílii, Izrael, Ladakh a Finsko. Přednášky proběhly v příjemném prostředí Valašského ekocentra.

Osvětové akce a exkurze

Zorganizováno bylo celkem 14 osvětových akcí a odborných exkurzí zaměřených na problematiku ochrany přírody a krajiny, živých zahrad a podporu trvale udržitelného života a kulturního dědictví. Účastníky akcí byli členové ČSOP a SZOPK,

rodiny s dětmi, studenti, odborná a laická veřejnost. V areálu Valašského ekocentra

proběhlo již tradiční Vítání ptačího zpěvu s ukázkami odchytu a kroužkování ptáků, zejména pro rodiny s dětmi bylo určeno Jablkohraní a pro odvážné a zvídavé Netopýří noc. Velkým zážitkem pro všechny zúčastněné bylo setkání s živým mládětem rysa ostrovida a s tím spojená přednáška o těchto nádherných šelmách. Na konci roku se měla možnost veřejnost seznámit s adventními a vánočními tradicemi v programu Advent a Vánoce na Valašsku za doprovodu pěveckého smíšeného sboru Harmonia z Hranic na Moravě. Poslední akcí roku bylo Zdobení

&

vánočního stromečku pro ptáky.

Výstavy

Ve Valašském ekocentru se uskutečnila výstava barevných fotografi í Ptáci u nás i ve světě a Izrael – země Ježíšova, slovenskou výstavu Mokrade – poklady přírody nám zapůjčila partnerská organizace SZOPK a byla umístěna v SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí.

Fotografi cké semináře

Dva semináře pro amatérské fotografy Fotografi e přírody a Podzim v Bielych Karpatoch byly zaměřeny na karpatskou krajinu a její detail.

Karpatský poutník

I v roce 2015 pokračovala mezinárodní spolupráce kolektivů mladých ochránců přírody (Karpatských poutníků) z Valašského Meziříčí, Hulína a Považské Bystrice, která vznikla v rámci projektu Příroda nezná hranic. Uskutečnili jsme celkem 4 akce, zaměřené na poznávání přírodního a kulturního dědictví v příhraniční oblasti – společně jsme poznávali orchidejové louky Vsetínských vrchů, obdivovali kvetoucí lačnovské šafrány na Hornolidečsku, vylezli na vrchol v NPR Kĺak v Malé Fatře a navštívili Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách.

Kurzy tradičních lidových řemesel

Uspořádali jsme 4 řemeslné dílny - pletení košíků z proutí, kurz na zpracování vlny a předení na kolovrátku, výrobu adventních věnců a pro děti výrobu létéček a tatarů. Všechny dílny se uskutečnily v budově Valašského ekocentra.

Výukové programy pro školy

Celkem bylo realizováno 15 výukových programů pro děti z mateřských a základních škol – tematicky se týkaly Velikonoc, Vánoc a zvířat kolem nás – Netopýři a les, Ptáci , Podzim na zahradě, Podzim – stromy a keře, Jak se zvířátka chystají na zimu. 

Přírodní Zahrada poznání

Na pronajatých pozemcích v areálu zahrady a sadu Valašského ekocentra jsme pokračovali v budování přírodní výukové Zahrady poznání. Do konce roku se podařilo vybudovat Motýlí záhon a bylinkovou spirálu, broukoviště, hmyzovníky, vyvěsit další ptačí budky a vysadit nové stromy a keře. Při budování zahrady nám v rámci praxí pomáhali studenti střední zemědělské školy v Novém Jičíně, mladí ochránci přírody z oddílu FALCO Valašského Meziříčí a také dospělí dobrovolníci.

II. PRAKTICKÁ OCHRANA PŘÍRODY A MAPOVÁNÍ

Ochrana ohrožených hnízd čápa bílého

Péče o ohrožená hnízda čápů bílých na severovýchodní Moravě. Na základě žádostí OŽP KÚ bylo provedeno stěhování a úprava hnízd v Brušperku, Štítné nad Vláří, Čeladné a obci Úvalno. Současně jsme prováděli kontrolu obsazení a vyhodnocení úspěšnosti hnízdění čápa bílého v okrese Vsetín a kroužkování mláďat na dostupných hnízdech.

Tůně pro rozmnožování obojživelníků

Vyhloubení tůně v lokalitě Babská v CHKO Beskydy. Lokalita je významných refugiem obojživelníků. Finančně podpořeno z programu Ochrana biodiverzity MŽP a SCHKO Beskydy.

Mapování motýlů

Dva projekty podpořené v programu na Ochranu biodiverzity MŽP, ÚVR ČSOP a Lesů |ČR, s.p. zaměřené na mapování denních motýlů v k.ú. Lužná a Lidečko a potvrzení výskytu jasoně dymnivkového v Javorníkách a ve Veřovických vrších.

Ochrana netopýrů vázaných na panelové domy a ochrana jejich úkrytů

Mapování výskytu netopýrů v panelových domech v místní části Krásno n.B, sídlišti Vyhlídka II a ulici Tolstého, se zaměřením na dosud nezateplené domy, v jejichž blízkosti byla potvrzena přítomnost netopýrů v roce 2014. Zjištěná data byla předána pracovníkovi OŽP ve Valašském Meziříčí a dohodnut postup v případě realizace stavebních úprav domů.

Finančně podpořen z programu Ochrana biodiverzity MŽP, ÚVR ČSOP a Lesů ČR, s. p..

Péče o handicapované živočichy

Celoroční péče o živočichy, převážně drobné pěvce vypadlé z hnízd nebo sražené autem či po nárazu do překážky, mladé ježky východní ke konci podzimu a také netopýry, zalétlé do bytových či kancelářských prostor. Všem handicapovaným živočichům jsme poskytli základní ošetření a těm, které se nepodařilo vrátit do přírody jsme zajistili převoz do Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě. Finančně podpořilo Město Valašské Meziříčí.

Přírodní památka Stříbrník v CHKO Beskydy

Kosení květnatých luk a likvidace posečené trávy na ploše 1,30 ha a výřez náletu 0,4 ha v PP Stříbrník na katastru obce Hovězí v CHKO Beskydy. Finančně podpořila Správa CHKO Beskydy.

III. Životní prostředí a ochrana přírody, poradenství

Starostlivost o studničky-cesta k zachovaniu prírodných hodnot –

Udržitelnost mezinárodního projektu Slovenského svazu ochránců přírody a krajiny, zaměřeného na vyhledávání studánek v příhraniční oblasti Javorníků, jejich vyčištění, úpravu a zastřešení, provedení hydrobiologických průzkumů. V roce 2015 jsme pokračovali v udržitelnosti tohoto projektu monitoringem a údržbou zastřešených studánek.

Prosazování práva – účast ve správních řízeních

V roce 2015 jsme se zúčastnili 15 správních řízení, která probíhala na území Zlínského kraje a ve valašskomeziříčském regionu. Týkala se především kácení stromů a záměrů s rozsáhlým dopadem na přírodu, krajinu a životní prostředí regionu. Díky naší účasti se podařilo minimalizovat nebo dočasně zastavit realizaci záměrů, které by měly zásadní dopady na přírodu a krajinu. Podařilo se např. zamezit zavezení zavodněných štěrkoven u obce Choryně.

Poskytování informací a poradenství

Poradenství v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a v souvisejících oblastech pro občany, obce, podnikatele i další subjekty. Poskytnuto přes 200 evidovaných poradenských intervencí. Poradenské služby byly poskytovány telefonicky, pomocí elektronické pošty či osobně v kancelářských prostorách Valašského ekocentra v provozní době 8–16 hodin, každý pracovní den. Na dotazy odpovídali pracovníci SmRS ČSOP, v případě složitějších dotazů bylo využíváno širokého okruhu odborníků a dalších externích spolupracovníků.

Veřejnost byla o činnosti a zapojení ČSOP do aktuálních problémů ochrany přírody a životního prostředí v našem regionu informována téměř každý týden prostřednictvím médií (tisk, rozhlas i televize).

Hospodaření v roce 2015

ROZVAHA k 31. 12. 2015 (v korunách)

AKTIVA                                                                        1. 1. 2015                  31. 12. 2015                                       PASIVA                                                                                            1. 1. 2015                  31. 12. 2015

A. Vlastní zdroje celkem

4 295 592

4 246 550

I. Jmění celkem

4 553 844

4 180 260

     Vlastní jmění

4 553 844

4 180 260

II. Výsledek hospodaření celkem

- 258 252

66 290

 

 

 

      Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  - 258 252

66 290

B. Cizí zdroje celkem

-  168 120

97 432

 

 

 

 

 

 

III. Krátkodobé závazky celkem 

  - 168 120  

47 468

       Dodavatelé

24 610

3 538

 

 

 

       Ostatní daně a poplatky

0

250

      Závazky ve vztahu k SR

 -718 084 

0

       Dohadné účty pasivní

0

43 680

       Ostatní krátkodobí fi n. výpomoci

525 354

0

IV. Jiná pasiva celkem

0

49 964

       Výnosy příštích období

0

49 964

A. Dlouhodobý majetek celkem

 3 761 410

3 680 078

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3 912 763

3 912 763

     Pozemky

35 000

35 000

     Stavby

 3 802 763

3 802 763

     Movité věci

75 000

75 000

 

 

 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

151 353

232 685

     Oprávky ke stavbám

76 353

157 685

     Oprávky k movitým věcem

75 000

75 000

B. Krátkodobý majetek celkem

366 062

663 904

I. Zásoby celkem

34 000 

0

     Materiál na skladě

34 000

0

 

 

 

II. Pohledávky celkem

1 939

45 283

      Odběratelé

939

883

     Provozní zálohy

1 000

44 400

 

 

 

III.Krátkodobý fi nanční majetek celkem

324 607 

612 724

     Pokladna

 11 098

7 808

 

 

 

     Účty

313 509

604 916

IV.Jiná aktiva celkem

5 516

5 897

     Náklady příštích období

5 516

 5 897

                                                                                                                                                                                                PASIVA CELKEM                                                                                                                                             4 127 472                    4 343 982

 

AKTIVA CELKEM                                                   4 127 472                       4 343 982

                                                                                                                                      

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni  31. 12. 2015 (v korunách)

Položka

 

rok 2015

A. Náklady

 

668 351

I.  Spotřebované nákupy celkem                                                               279 556               spotřeba materiálu                                                                     221 778                 spotřeba energie                                                                                         54 384   spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek                                             3 394

 

II. Služby celkem                                                                       

176 833

       opravy a udržování                                                                   

35 168

       cestovné                                                                               

  11 104

        náklady na reprezentaci                                                          

3 091

        ostatní služby                                                                       

127 470

III. Osobní náklady celkem                                                            

94 505

       mzdové náklady                                                                  

94 505

 

 

 

 

IV.  Daně a poplatky celkem                                                         

4 025

       daň silniční                                                                          

250

        ostatní daně a poplatky                                                                                   

3 775

V.  Ostatní náklady celkem                                                              

 32 100

       úroky                                                                                   

 

       kurzové ztráty                                                                                      

11 843 

       jiné ostatní náklady                                                                    

20 257

VI. Odpisy, prodaný majetek, … celkem                                                     

81 332

        odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku              

81 332

     NÁKLADY CELKEM                                                                                      668 351

B. Výnosy                                                                                                                    734 641

I.  Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem                                                 238 051

        tržby z prodeje služeb                                                                

232 547

 

 

IV.  Ostatní výnosy celkem                                                                

200 064

        Úroky                                                                                         

38

        kurzové zisky                                                                                      

1 738

        jiné ostatní výnosy                                                                   

198 288

VI. Přijaté příspěvky celkem                                                              

115 000

        přijaté příspěvky (dary)                                                              

115 000

VII. Provozní dotace celkem                                                    

181 526

        provozní dotace                                                                  

181 526

         Výnosy celkem                                                                      

734 641

          Výsledek hospodaření před zdaněním                                   

66 290

          Výsledek hospodaření po zdanění                                                           66 290

Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí děkuje za poskytnuté dotace, sponzorské příspěvky, fi nanční i morální podporu a spolupráci těmto institucím, organizacím a osobám: Firmy a fi remní fondy:

Kompakt – Lubomír Šumbera, s. r. o., Valašské Meziříčí

Austin Detonator, s. r. o., Vsetín

ROBE LIGHTING, s.r.o, Rožnov p.R

CS CABOT spol. s r.o. Valašské Meziříčí

ON Semiconductor Valašské Meziříčí Valware, Valašské Meziříčí DEZA a.s.

NET4GAS

Podporovatelé a spolupracující instituce:

Město Valašské Meziříčí

ÚVR ČSOP Praha

ZO ČSOP sdružené v SmRS ČSOP

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ÚV svazu Prievidza

ZO SZOPK Považská Bystrica

Stanice pro záchranu živočichů Bartošovice

Správa CHKO Beskydy

Zlínský kraj

Autobusová doprava Svoboda, Valašské Meziříčí

SVČ Domeček, Valašské Meziříčí

Střední průmyslová škola stavební, Valašské Meziříčí

Městská policie a Policie ČR, Valašské Meziříčí Muzeum regionu Valašsko, Vsetín a Valašské Meziříčí Lesy České republiky, s. p.

Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní, Teplice nad Bečvou

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž

Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí

Média:

TV Beskyd, Valašské Meziříčí

Česká televize Ostrava a Zlín

Česká tisková kancelář Zlín

Český rozhlas Radiožurnál Brno, pracoviště Zlín

Echo Valašska

Valašský deník

Týdeník Jalovec

DM Video Milan Pustějovský

Městský zpravodaj Valašské Meziříčí Obelisk

Rozložení textu upravujeme, děkujeme za pochopení.

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist