Úvodní stránka » Výroční zprávy » Výroční zpráva SmRS 2016

KDO JSME

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je spolek, jehož hlavním posláním je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Severomoravské regionální sdružení ČSOP (SmRS ČSOP) Valašské Meziříčí je pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody, registrovaný ve Spolkovém rejst-

říku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L49296.

SmRS ČSOP vzniklo ve Valašském Meziříčí v říjnu roku 1995 a sdružuje více než

40 základních organizací Českého svazu ochránců přírody, plní mimo jiné i funkci jejich informačního a koordinačního centra na Severní Moravě a ve Slezku.

Naše činnost je velmi rozmanitá, kromě praktické ochrany přírody a krajiny se zabýváme ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou dětí, mládeže i široké veřejnosti. Od roku 2014 provozujeme v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí Valašské ekocentrum, kde pořádáme osvětové akce, přednášky, výstavy a řemeslné dílny pro veřejnost, výukové programy pro děti a budujeme ukázkovou přírodní Zahradu Poznání.

Statutárním zástupcem organizace je předseda Petr Orel.

Další členové Výboru SmRS ČSOP v roce 2016

Miroslav Dvorský – místopředseda

Ivana Diváková – hospodářka

Mgr. Jana Holinková, Bc. Martin Hlaváč, Ing. Petr Křístek, Bára Šimečková

Ing. Karel Kredba – revizor

Sídlo organizace: Šafaříkova 555, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 64123162 Bankovní spojení – Česká spořitelna, č. ú. 243 555 4319/0800

Webové stránky www.ochranci.cz

Facebook www.facebook.com/ochranci

1

CO JSME V ROCE 2016 DĚLALI

Naše činnost vycházela z přijatých a realizovaných projektů a vlastní hospodářské činnosti. Uspěli jsme v grantovém řízení u Ministerstva životního prostředí s projekty Příroda na dotek a Ošetření a obnova švestkové aleje v Opatovicích, obdrželi jsme dotaci od Zlínského kraje na podporu ekologických aktivit v kraji, Valašské ekocentrum fi nančně podpořil NF ČEZ a přímou dotací z rozpočtu Město Valašské Meziříčí, Příroda pro všechny byl projekt realizovaný za podpory NET4GAS.

I. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

V rámci zajištění udržitelnosti projektů Valašské ekocentrum – rekonstrukce

(podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce v letech 2012-2014) a Příroda nezná hranic (podpořen z Evropských fondů Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR v letech 2009 -2013) jsme pořádali v roce 2016 environmentálně zaměřené vzdělávací a osvětové akce pro rodiny s dětmi, mládež i veřejnost, výukové programy pro základní i mateřské školy.

 

Přednášky (9)

Pro veřejnost jsme uspořádali 9 přednášek zaměřených na velké šelmy, přírodní živé zahrady, houby v lidovém léčitelství, třídění a recyklaci odpadů. Cestopisné přednášky z cyklu Zážitky z cest přiblížily účastníkům Skotsko, Gruzii a cestu ornitologické expedice do Španělska.

Všechny přednášky se uskutečnily v budově Valašského ekocentra ČSOP v areálu bývalých kasáren.

Osvětové akce a přírodovědné exkurze (19)

Více jak 700 účastníků navštívilo naše osvětové akce a přírodovědné exkurze. Jsou určené pro rodiny s dětmi, odbornou i laickou veřejnost a všechny zájemce o přírodu a podporu trvale udržitelného života.

2                                                                                                                                                                                                     3

Ptáci na krmítku – pozorování ptáků na krmítku, čím ptáky v zimě přikrmovat, druhy krmítek, výroba lojových závěsů pro ptáky, ukázky odchytu a kroužkování ptáků Ukliďme svět – zapojení dětí, mládeže a veřejnosti do úklidu odpadků v městském lese Brdo

Vítání ptačího zpěvu – poznávání ptáků podle zpěvu, hlasu i zbarvení, ukázky odchytů a kroužkování ptáků, ukázky handikepovaných ptáků ze záchranné stanice Přírodní zahrada poznání – osvětová akce zaměřená na propagaci přírodních zahrad

Netopýří noc – akce zaměřená na přiblížení života netopýrů a propagaci jejich ochrany Jablkohraní – na podporu tradičního ovoce - hravá stezka červíka Frantíka pro nejmenší, moštování, jablečné dobroty, výtvarná dílna, umělecké vyřezávání jablek, výstava o významu jablek na lidské zdraví

Recyklohraní - naučná stezka nejen pro děti jak správně třídit odpad, ukázka handicapovaných živočichů včetně přednášky, výtvarná dílna

Svatomartinská slavnost - příjezd sv.Martina na bílém koni, výtvarná dílna, lampionový průvod, svatomartinské rohlíčky

Zdobení vánočního stromečku pro ptáky – akce pro rodiče s dětmi v předvánoční čas, propagace ochrany ptactva v nepříznivém zimním období Sčítání vodních ptáků – celodenní terénní exkurze, zaměřená na sčítání vodních ptáků na 12 km úseku řeku řeky Bečvy

Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranická propast – exkurze do jeskyní a po naučné stezce v NPR Hůrka

PR Galovské louky – celodenní exkurze na hřebenové orchidejové louky Javorníků Setkání s přírodou Pobečví – celodenní přírodovědná exkurze do oblasti zavodněných štěrkoven , lužních lesů a přírodního toku řeky Bečvy ve středním Pobečví Přírodní zahrada – exkurze po přírodní zahradě Valašského ekocentra

Motýli na loukách Horního Vsacka – celodenní exkurze za vzácnými druhy motýlů Za slíďákem břehovým – celodenní exkurze za vzácnou faunou na štěrkové náplavy řeky Bečvy

PR Klenov – celodenní exkurze do přirozených bukových lesů a pískovcových skal

Vsetínských vrchů

Ekosystém rybníka – celodenní exkurze pro studenty

Výstavy (3)

Ve Valašském ekocentru se uskutečnila výstava barevných fotografi í Petra Podzemného Ptáci Španělska. Třídění a recyklaci odpadu se věnovala výstava společnosti EKO KOM Brána recyklace a v závěru roku prezentovalo ekocentrum výstavu Invazní rostliny, kterou nám zapůjčila partnerská organizace SZOPaK.

4                                                                                                                                          5

Fotografi cké semináře (3)

Pro amatérské fotografy byly určeny semináře z cyklu Příroda ve fotografi i na téma zimní, jarní a podzimní krajina a krajinný detail.

Kurzy tradičních lidových řemesel (3)

Dlouhodobě se snažíme o zachování kulturního dědictví Valašska a podporu tradičních lidových řemesel. Že není úplně jednoduché si uplést vlastní košík se mohli přesvědčit účastníci kurzu Pletení košíků z vrbového proutí, na ruční zpracování ovčí vlny byla zaměřena řemeslná dílna Od ovečky ke svetru. Pod vedením slovenského lektora se uskutečnil kurz, zaměřený na výrobu koncovek – píšťal z bezu.

Výukové programy pro školy (39)

Pro děti z mateřských a základních škol připravujeme výukové programy, které probíhají jak v budově ekocentra, tak v přilehlé přírodní Zahradě poznání a v blízkém lesoparku s rybníčkem. V roce 2016 se uskutečnilo celkem 39 výukových programů v rozsahu 1 030 účastníkohodin. Výukové programy Ptáci kolem nás a Přírodní zahrada podpořilo MŽP a Zlínský kraj a to nám umožnilo vytvořit a vytisknout pro oba programy omalovánky pro děti. Výukový program Brána recyklace byl určen pro děti z valašskomeziříčských škol a akci na podporu třídění odpadu podpořilo Město Valašské Meziříčí. Další programy byly zaměřeny na valašské tradice a ohrožené druhy živočichů.

Workshopy (4)

Ve spolupráci s Unií pro řeku Moravu jsme spolupořádali 2 workshopy Bečva I a II, které řešily problematiku zachování unikátního ekosystému štěrkonosného toku řeky Bečvy, který je ohrožený výstavbou VD Skalička. Ve Valašském ekocentru se uskutečnilo také Setkání zástupců ekocenter Zlínského kraje, které organizovalo sdružení Líska, z.c. Příležitost dostali i zájemci o problematiku přírodních zahrad, kteří se chtěli něco dozvědět o pěstování zeleniny na tzv. africkém záhonu a vyzkoušet si jeho vybudování na zahradě ekocentra.

Praxe středoškoláků

Po dobu 10 týdnů probíhaly ve Valašském ekocentru ČSOP praxe středoškoláků ze Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně a Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm. Studenti pomáhali s údržbou a budováním přírodní zahrady, podíleli se na managementu zvláště chráněných území, obnově švestkové aleje v Opatovicích, sběru odpadků v ZCHÚ i při akcích EVVO.

Realizované projekty:

Příroda na dotek

Projekt, jehož cílem bylo formou terénních programů a celodenních vzdělávacích akcí umožnit dětem bezprostřední kontakt s přírodou a tím přispět k budování jejich pozitivního vztahu k živé přírodě a prostředí kolem nás. Podpořilo MŽP ČR,

Zlínský kraj, Město Valašské Meziříčí

Příroda pro všechny

Na vzdělávacích exkurzích v přírodě Zlínského kraje jsme ukázali dětem, mládeži i veřejnosti nejrůznější typy ohrožených biotopů, na osvětových akcích a terénních programech v zahradě Poznání jsme všem umožnili poznávání a pozorování přírody a aktivně je zapojili do realizace opatření, zvyšující druhovou rozmanitost přírody na zahradě. Podpořil NET4GAS

Ošetření a obnova švestkové aleje v Opatovicích

Záchranu významného krajinotvorného prvku – staré švestkové alej rostoucí podél polní cesty vedoucí ke kříži u Opatovic. Provedli jsme ošetření stávajících stromů a dosadbu aleje. Podpořilo MŽP ČR, Obec Opatovice

II. PRAKTICKÁ OCHRANA PŘÍRODY A MAPOVÁNÍ

Mapování a ochrana ohrožených hnízd čápa bílého

V okresech Vsetín, částečně Přerov a Nový Jičín je sledováno celkem 32 hnízd čápa bílého. Na 26 hnízdech se dospělí čápi vyskytovali po celou hnízdní sezónu, hnízdili ale jen na 17 hnízdech, v nichž bylo celkem 50 odrostlých mláďat, okroužkováno bylo celkem 40 mláďat. Ukotven byl nahnutý sloup s hnízdem čápů v Přílukách a na 5 hnízdních podložkách byla redukována hmotnost čapích hnízd odebráním hnízdního materiálu. Podpořil: Zlínský kraj

Biologické průzkumy výskytu zvláště chráněných živočichů na budovách a ochrana jejich úkrytů – zateplování objektů

Posuzování objektů ve Zlínském kraji s ohledem na plánované zateplování budov, doporučení harmonogramu stavebních prací z hlediska výskytu zvláště ohrožených druhů zejména rorýsů a netopýrů, a návrhy opatření na jejich ochranu.

Péče o handicapované živočichy

Celoroční péče o živočichy, převážně drobné pěvce vypadlé z hnízd nebo sražené autem či po nárazu do překážky, mladé ježky východní ke konci podzimu a také netopýry, zalétlé do bytových či kancelářských prostor. Všem handicapovaným živočichům jsme poskytli základní ošetření a těm, které se nepodařilo vrátit do přírody jsme zajistili převoz do Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě. Finančně podpořilo Město Valašské Meziříčí.

Přírodní památka Stříbrník v CHKO Beskydy

Kosení květnatých luk a likvidace posečené trávy na ploše 1,30 ha a výřez náletu 0,4 ha v PP Stříbrník na katastru obce Hovězí v CHKO Beskydy. Finančně podpořila Správa CHKO Beskydy.

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA PŘÍRODY, PORADENSTVÍ

Starostlivost o studničky – cesta k zachovaniu prírodných hodnot – udržitelnost

Udržitelnost mezinárodního projektu Slovenského svazu ochránců přírody a krajiny, zaměřeného na vyhledávání studánek v příhraniční oblasti Javorníků, jejich vyčištění, úpravu a zastřešení, provedení hydrobiologických průzkumů. V roce 2016 jsme pokračovali v udržitelnosti tohoto projektu monitoringem a údržbou zastřešených studánek.

Prosazování práva – účast ve správních řízeních

V roce 2016 jsme se zúčastnili 10 správních řízení, která probíhala na území Zlínského kraje a ve valašskomeziříčském regionu. Týkala se především kácení stromů a záměrů s rozsáhlým dopadem na přírodu, krajinu a životní prostředí regionu. Díky naší účasti se podařilo minimalizovat nebo dočasně zastavit realizaci záměrů, které by měly zásadní dopady na přírodu a krajinu.

Poskytování informací a poradenství

Poradenství v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a v souvisejících oblastech pro občany, obce, podnikatele i další subjekty. Poskytnuto bylo přes 200 evidovaných poradenských intervencí. Poradenské služby byly poskytovány telefonicky, pomocí elektronické pošty či osobně v kancelářských prostorách Valašského ekocentra v provozní době 8–16 hodin, každý pracovní den. Na dotazy odpovídali pracovníci SmRS ČSOP, v případě složitějších dotazů bylo využíváno širokého okruhu odborníků a dalších externích spolupracovníků.

Veřejnost byla o činnosti a zapojení ČSOP do aktuálních problémů ochrany přírody a životního prostředí v našem regionu informována prostřednictvím médií (tisk, rozhlas i televize).

Hospodaření v roce 2016

ROZVAHA k 31. 12. 2016 (v korunách)

AKTIVA                                                                       1. 1. 2016                    31. 12. 2016

A. Dlouhodobý majetek celkem

 3 680 079

3 600 701

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3 912 764

3 912 764

     Pozemky

35 001

35 001 

     Stavby

 3 802 763

3 802 763

     Movité věci

75 000

75 000

 

 

 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

232 685

312 063

     Oprávky ke stavbám

157 685

237 063

     Oprávky k samostatným movitým věcem

75 000

75 000

 

 

 

B. Krátkodobý majetek celkem

663 904

602 934

II. Pohledávky celkem

45 283

50 487

      Odběratelé

883

4 000

     Provozní zálohy

44 400

25 550

  Dohadné účty aktivní                                                                                                                                            20 937

     III.Krátkodobý fi nanční majetek celkem

612 724 

543 197

     Pokladna

 7 808

19 369

     Účty

604 916

523 828

 

 

 

IV.Jiná aktiva celkem

5 897

9 250

     Náklady příštích období

5 897 

 9 250

AKTIVA CELKEM         4 343 983             4 203 635 PASIVA           1. 1. 2016             31. 12. 2016

A. Vlastní zdroje celkem

4 246 550

4 156 492

I. Jmění celkem

4 180 260

4 153 329

     Vlastní jmění

4 180 260

4 153 329

II. Výsledek hospodaření celkem

66 290

3 163

     Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení        66 290

3 163

 

 

B. Cizí zdroje celkem                                                      97 433

47 143

III. Krátkodobé závazky celkem                                      47 469 

47 143

       Dodavatelé                                                                      3 539

4 886

       Zaměstnanci                                                                              

19 008

       Závazky k inst. soc. pojištění a veřejného zdrav. poj.        

11 069

       Ostatní přímé daně                                                                   

2 880

        Ostatní daně a poplatky                                                   250

150

       Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC                         

- 15 400 

       Dohadné účty pasivní                                                 43 680

24 550

 

 

IV. Jiná pasiva celkem                                                      49 964

 

       Výnosy příštích období                                              49 964

 

12                                                                                                                                                                                                  13

PASIVA CELKEM          4 343 983             4 203 635 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni  31. 12. 2016 (v korunách)

Položka                                                                                                                      rok 2016

A. Náklady                                                                                                             1 152 661

I.  Spotřebované nákupy nakupované služby                            

705 578

        Spotřeba materiálu, energie a ostatních nesklad. dodávek 

281 093

       Opravy a udržování                                                                  

38 716

       Cestovné                                                                                  

 2 154

       Náklady na reprezentaci                                                       

4 700

       Ostatní služby                                                                        

378 915

III. Osobní náklady                                                                          

333 733

       mzdové náklady                                                                      

264 336

       Zákonné sociální pojištění                                                      

69 397

IV.  Daně a poplatky                                                                       

4 008

      Daně a poplatky                                                                     

4 008 

V.  Ostatní náklady                                                                        

29 964

       kurzové ztráty                                                                        

2 612

       jiné ostatní náklady                                                               

27 352

VI. Odpisy, prodaný majetek, …                                               

79 378

       odpisy dlouhodobého majetku                                               

79 378

     NÁKLADY CELKEM                                                            

1 152 661

B.  Výnosy                                                                                        

1 155 824

I.  Provozní dotace                                                                       

474 000

      Provozní dotace                                                                     

474 000

II.  Přijaté příspěvky                                                                    

133 964

      Přijaté příspěvky (dary)                                                        

  133 964

III. Tržby za vlastní výkony a zboží                                          

403 246

IV.  Ostatní výnosy                                                                      

144 614

      Výnosové úroky                                                                     

 56

Položka                                                                                                                      rok 2016

       Jiné ostatní výnosy                                                                

 144 558

       Výnosy celkem                                                                     

 1 155 824

        Výsledek hospodaření před zdaněním                           

          3 163

        Výsledek hospodaření po zdanění                                                                3 163

PŘEHLED DOTACÍ ZÍSKANÝCH V ROCE 2016 v Kč

Poskytovatel dotace

Název projektu

Výnosy

Náklady

Město Val. Meziříčí

Valašské ekocentrum – podpora činnosti

100 000,-

100 000,-

Město Val. Meziříčí

Příroda na dotek

12 000,-

12 000,-

Město Val. Meziříčí

Akce EVVO ve městě

12 000,-

12 000,-

Obec Opatovice

Ošetření a obnova švestkové aleje Opatovice

57 000,-

57 000,-

Zlínský kraj

Příroda na dotek

77 000,-

77 000,-

MŽP ČR

Příroda na dotek

85 000,-

85 000,-

MŽP ČR

Ošetření a obnova švestkové aleje Opatovice

131 000,-

131 000,-

Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí děkuje za poskytnuté dotace, sponzorské příspěvky, fi nanční i morální podporu a spolupráci těmto institucím, organizacím a osobám:

Firmy a fi remní fondy:

Kompakt – Lubomír Šumbera, s. r. o., Valašské Meziříčí

Austin Detonator, s. r. o., Vsetín

ROBE LIGHTING, s.r.o, Rožnov p.R

CS CABOT spol. s r.o. Valašské Meziříčí

ON Semiconductor Valašské Meziříčí Valware, Valašské Meziříčí DEZA a.s.

SPEDOS s.r.o.

NET4GAS NF ČEZ

Podporovatelé a spolupracující instituce:

Město Valašské Meziříčí

Obec Opatovice

ÚVR ČSOP Praha

ZO ČSOP sdružené v SmRS ČSOP

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ÚV svazu Prievidza

ZO SZOPK Považská Bystrica

Stanice pro záchranu živočichů Bartošovice

Správa CHKO Beskydy

Zlínský kraj

Autobusová doprava Svoboda, Valašské Meziříčí

SVČ Domeček, Valašské Meziříčí

Střední průmyslová škola stavební, Valašské Meziříčí

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín

Střední škola zemědělská a přírodovědná, Rožnov pod Radhoštěm

Městská policie a Policie ČR, Valašské Meziříčí

Muzeum regionu Valašsko, Vsetín a Valašské Meziříčí Lesy České republiky, s. p.

Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní, Teplice nad Bečvou

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí

Média:

Regionální televize CZ

Český rozhlas Radiožurnál Brno, pracoviště Zlín

Valašský deník

Týdeník Jalovec

Městský zpravodaj Valašské Meziříčí

Obelisk

Rozložení textu upravujeme, děkujeme za pochopení.

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist