Úvodní stránka » Výroční zprávy » Výroční zpráva SmRS 2012

Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody

Valašské Meziříčí

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti
za rok 2012

 

 

 

 

Zašovská 884, PS 49, 757 01 Valašské Meziříčí

tel. 571 621 602, E-mail: valmez@ochranci.cz

 www.ochranci.cz                                                                            

březen 2013

Kdo jsme:

 

Severomoravské regionální sdružení ČSOP (SmRS)

se sídlem ve Valašském Meziříčí sdružuje více než 40 základních organizací

Českého svazu ochránců přírody převážně ze severní a jihovýchodní Moravy a Slezska

 

Předseda:Mgr. Kamil Navrátil

Jednatel: Miroslav Dvorský

Hospodářka: Radomíra Venturová

 

Pracovníci SmRS ČSOP v roce 2012:

Miroslav Dvorský, Mgr. Jiří Jurečka, Ing. Petr Křístek, Milan Orálek – plný úvazek

Ivana Diváková – částečný úvazek

 

Sídlo organizace: Kancelář ČSOP, Zašovská 884, 757 01 Valašské Meziříčí

Bankovní spojení – Poštovní spořitelna, č. ú. 2435554319/0800, IČO 64123162

 

 

 

 

Český svaz ochránců přírody je největší nevládní neziskovou ekologickou organizací v České republice. Hlavním posláním ČSOP je dle Stanov ochrana přírody a krajiny a ekologická výchova dětí a mládeže.

Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí bylo založeno v říjnu 1995 a plní mimo jiné funkci informačního a koordinačního centra pro základní organizace ČSOP na severní Moravě. SmRS ČSOP je zapojeno do sítě ekologických poraden STEP a provozuje akreditované Valašské ekocentrum.

 

 

Aktivity organizace v roce 2012

 
Jako každoročně vycházela činnost z přijatých a realizovaných projektů, podpořených zejména evropským Operačním programem Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007–2013, MŽP, z programu Ochrana biodiverzity ČSOP, Nadací OKD a Hyundai, Městským úřadem Valašské Meziříčí a dále z vlastní hospodářské činnosti na základě objednávek úřadů a institucí.

 

 

I. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

 

Příroda nezná hranic – přeshraniční EVVO a aktivní spolupráce ČSOP a SZOPK v oblasti ochrany přírody, krajiny a ŽP

 

Finančně podpořil: EU – Evropský fond pro regionální rozvoj, Nadace Hyundai, ÚVR ČSOP, řada soukromých dárců (viz seznam níže)

 

Pro profesionální pracovníky SmRS ČSOP VM je to zásadní projekt, který byl realizován průběžně po celý rok – od ledna až do prosince. Tento tříletý projekt zaměřený na rozvíjení přeshraniční spolupráce mezi Českým svazem ochránců přírody a Slovenským zväzom ochrancov přírody a krajiny, zejména v oblasti EVVO, byl zahájen 4. října 2010 slavnostním podpisem smlouvy mezi SmRS ČSOP a ÚV SZOPK na valašskomeziříčské radnici.

Program projektu v mnohém tematicky navazuje na předchozí projekt „Valašské centrum pro udržitelný rozvoj“, který v letech 2006–2008 úspěšně realizovalo SmRS ČSOP s podporou Evropského sociálního fondu. Nově byla posílena síť center obou organizací, které se v rámci projektu věnovaly především environmentálnímu vzdělávání, osvětě a výchově. Kromě pracovníků SmRS ČSOP VM byly v ČR do realizace projektu zapojeny organizace ČSOP Planorbis Kroměříž, ČSOP Via Hulín a ČSOP Nový Jičín – Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích.

Během roku jsme uspořádali celou řadu vzdělávacích akcí zaměřených na poznávání přírody a problematiku její ochrany v příhraniční oblasti, na praktickou ochranu přírody včetně managementu v přírodovědně hodnotných územích, mapování a péči o studánky. Zaměřili jsme se také na podporu tradiční lidové dovednosti pořádáním řemeslných dílen, součástí projektu bylo i pořádání fotografických výstav na téma příroda a krajina a praktických seminářů zaměřených na dokumentaci přírody.

Pořádané akce byly přístupny zájemcům z obou republik a kromě vzdělávání a osvěty přispěly také k posílení česko-slovenské vzájemnosti.

Pracovníci SmRS ČSOP Val. Meziříčí organizovali realizaci těchto aktivit:

Přednášky

Uspořádali jsme přes 60 přednášek (s účastí přes 2 500 lidí) zejména o problematice výskytu a ochrany velkých šelem v Beskydách i na Slovensku, čápech bílých, netopýrech, o činnosti ČSOP i na téma přírodních a živých zahrad. Přednášky proběhly např. v knihovně ve Valašském Meziříčí, v SVČ Domeček, v Klubu důchodců ve Vsetíně, na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a ve Valašských Kloboukách, na školách v Kroměříži a Hulíně atd. Patří sem také besedy na uvedená témata.


Z přednášky Mgr. Michala Bojdy o velkých šelmách na ZŠ Vsetín - Sychrov (říjen 2012)

Odborné exkurze

Zorganizováno celkem 24 celodenních odborných exkurzí do zvláště chráněných a přírodovědně cenných území v příhraniční oblasti České i Slovenské republiky. Jednalo se o akce pro členy ČSOP a SZOPK, odbornou i laickou veřejnost, pracovníky státní správy, Stráž přírody, studenty atd. za účasti lektorů např. z CHKO Beskydy, CHKO Kysuce, NP Malá Fatra. Tematicky byly exkurze zaměřeny na problematiku ochrany přírody, nově vyhlášená ZCHÚ, vyskytující se chráněné druhy rostlin a živočichů (např. Za lačnovskými šafrány, Orchidejové louky Javorníků, ornitologické exkurze, Pralesy a ZCHÚ Slezských Beskyd, Probouzení jara v lužním lese atd.). O exkurze byl velký zájem a pravidelně se účastnily desítky osob (celkem téměř 500 účastníků).

 

Exkurze do západoslovenských jeskyní a dolů – Důl Cígeľ u Prievidze (listopad 2012)

 

Přírodovědné a ochranářsky zaměřené semináře

Uspořádali jsme celkem 14 odborných seminářů za účasti desítek osob, zaměřených na problematiku velkých šelem, odborné ochranářské programy ČSOP, vytváření „živých“ zahrad, přírodu v CHKO Beskydy, mokřady, činnost Stráže přírody v CHKO v ČR a SR, jeskyně v SR. Semináře se uskutečnily v SEV Bystřička, IC na Kohútce, M-klubu na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí, v Liptovském Mikuláši, Kroměříži ad.

Semináře byly určeny pro vzdělávání jak členské základny ČSOP a SZOPK, tak i pro odbornou i laickou veřejnost, pracovníky státní správy, Stráž přírody, studenty atd. za účasti odborníků-lektorů z CHKO Beskydy, CHKO Kysuce, CHKO Ponitrie, NP Malá Fatra, Oravského muzea aj.

Terénní seminář „Šafrán bělokvětý“ spojený s inventarizací (sčítáním) šafránů na lokalitách v Lačnově (březen 2012)

 

 

Výstavy

Vytvoření 7 putovních fotografických výstav o krajině a přírodě v příhraniční oblasti s 16 instalacemi na různých místech. Fotografie byly vystaveny (u některých i s vernisáží) např. v Kroměříži, Valašském Meziříčí, Liptovském Mikuláši, v IC Kohútka, Bartošovicích, Partizánskom, …

Vernisáž výstavy o činnosti ČSOP a SZOPK v Partizánskom (duben 2012)

 

Fotografické semináře

Uspořádali jsme 2 semináře pro amatérské fotografy z obou republik zaměřené na dokumentaci přírody, počítačové zpracování a archivaci fotografií. Oba fotografické workshopy byly uspořádány na Slovensku, jarní proběhl v Čičmanech ve Strážovských vrších, podzimní pak v Mútnom na Oravě. Pod vedením dvou zkušených lektorů se zájemci (12–15 osob) zaměřili na fotografování přírody, krajiny a krajinného detailu.

 

Fotografický seminář v Mútnom na Oravě (říjen 2012)

 

Karpatský poutník

Projekt zaměřený na práci s dětmi a mládeží. Již na podzim 2010 navázána spolupráce se ZŠ v Povážské Bystrici, nyní se rozvíjí úzká spolupráce oddílu Mladých ochránců přírody Falco Valašské Meziříčí a dětí ze ZŠ Povážská Bystrica. Uskutečnilo se celkem 9 celodenních společných exkurzí (NPR Šíp na Malé Fatře, NPR Radhošť a Pulčín – Hradisko, Vsetínské a Hostýnské vrchy, Javorníky, …), společný týdenní tábor na Starých Hamrech a víkendové setkání v obci Bystřička.

Karpatští poutníci na exkurzi v přírodní rezervaci Kutaný (říjen 2012)

 

Kurzy tradičních lidových řemesel

Uspořádali jsme celkem 19 řemeslných dílen zaměřených na tradiční lidová řemesla (např. vyřezávání, drátování, zpracování ovčí vlny, pletení košíků, výrobu ošatek z kukuřičného šustí a orobince atd. Některé z nich byly dvoudenní s návazností pro pokročilé. Dílny probíhaly v SVČ Domeček Val. Meziříčí, ve mlýně v Mikulůvce, v Senince a u IC na Pulčíně.

Vyřezávání lžiček se slovenskými řezbáři v Senince (květen 2012)

 

Osvětové akce

Uskutečnilo se celkem 9 akcí zaměřených na propagaci tradičních řemesel a trvale udržitelného života (např. předvádění lidových řemesel na Ovčáckém dni v Prlově či podpora Mikulášského jarmaku ve Valašských Kloboukách), záchranu studánek (zastřešování studánek na Starých Hamrech), ochranu čápů (ukázky kroužkování mláďat), management chráněných území. Pořádali jsme také regionální kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list.

 

Spřádání ovčí vlny na kolovrátku – Ovčácký den v Prlově (červen 2012)

 

Lektory těchto aktivit byli jak pracovníci a členové ČSOP a SZOPK, tak i odborníci např. ze státní správy, muzeí apod. Všechny akce byly přístupné zájemcům z obou republik.

 

 

Informační centrum Pustevny

 

Finančně podpořil: Nadace OKD, ÚVR ČSOP

 

Díky grantu OKD byl zabezpečen celoroční provoz IC Pustevny, a to v místnosti budovy Hotelu Tanečnica (během roku o víkendech a svátcích, o letních prázdninách každodenně). IC patřilo vzhledem k atraktivitě a snadné dostupnosti Pusteven k nejvíce navštěvovaným (stovky lidí). Poskytovalo environmentální i turistické informace a propagovalo turistiku šetrnou k přírodě.

 

 

 

 Informační centrum Kohútka, Javorníky

 

IC Kohútka kromě informačních služeb zajišťovalo ve svých prostorách také pořádání environmentálně zaměřených akcí – např. seminář Velké šelmy a další odborné programy ČSOP, pořádání fotografických výstav a řezbářských dílen.

 

EVVO studentů přírodovědných ročníků SŠ přírodovědné a zemědělské Nový Jičín

 

Finančně podpořil: Nadační fond Hyundai

 

V průběhu celého školního roku 2011–12 jsme poskytovali studentům přírodovědně zaměřené střední školy environmentální vzdělávání a osvětu s návazností na realizaci managementu zvláště chráněných území (ZCHÚ).

 

 

Exkurze praktikantů s návštěvou meteorologické stanice na Lysé hoře

 

Studenti se přímo podíleli na realizaci managementu území, kde se setkali s praktickou ochranou a vytváření prostředí pro chráněné druhy i pro zvyšování biodiverzity na zvláště chráněných maloplošných územích.

Dalšími aktivitami pak byly přednášky na téma vzrůstajícího tlaku společnosti na životní prostředí a problémů s tím spojených doplněné o exkurze a výukové programy. Tento projekt měl umožnit studentům SPaZŠ NJ seznámit se s ochranou přírody a krajiny v praxi, s fungováním NNO či s možnostmi získávání finančních zdrojů v oblasti ochrany ŽP. Cílem také bylo, aby využili svých dosavadních znalostí získaných při studiu.

 

 

 

 

 

II. Praktická ochrana přírody a mapování

 

 

Péče o mokřady – obnova a vytváření vodních ploch na Valašsku

 

Finančně podpořil: program Ochrana biodiverzity MŽP, ÚVR ČSOP a Lesů ČR, s. p.

 

V roce 2012 jsme získali prostředky na obnovu mokřadní tůně v Lidečku 10×5 m s přepadem a kamenným vyložením bránícím erozi hrázky protékající vodou. Během zimy a následujícího jarního vegetačního období se jezírko pěkně zapojí do krajiny. Realizace projektu přispěla k zachování a zvyšování biodiverzity v lesích v okolí Lidečka.

 

 

Studánky Štramberska a Podbeskydí – vydání turistické mapy a péče o studánky

 

Finančně podpořil: Nadace Hyundai, soukromí dárci

 

Projekt směřoval k propagaci ochrany vody v krajině a zapojení veřejnosti do péče o drobné vodní zdroje. V roce 2012 proběhla druhá polovina projektu. V okrese Nový Jičín jsme ve spolupráci s o. s. Hájenka Kopřivnice a místními občany vytipovali 10 ohrožených a chátrajících studánek, které jsme vyčistili a zastřešili. Dále jsme uspořádali několik osvětových akcí pro mládež a veřejnost zaměřených na ochranu vody v krajině (studánkové výpravy pro dětské kolektivy, společné úpravy a čištění studánek v terénu, měření vlastností vody).

Hlavním výstupem projektu byla mapa studánek v okolí Štramberka, Rybího a Kopřivnice. Na základě výsledků dlouhodobého mapování v oblasti jsme vydali mapu formátu A3 s lokalizací studánek doplněnou o fotografie a historické údaje o studánkách.

 

 

 

Skauti z Kopřivnice na výpravě u studánky Hladná voda (květen 2012)

 

 

Velké šelmy a další odborné programy ČSOP a SZOPK

 

Finančně podpořil: program Ochrana biodiverzity MŽP, ÚVR ČSOP a Lesů ČR, s. p.

 

V říjnu 2012 jsme uspořádali v infocentru Kohútka mezinárodní seminář k problematice velkých šelem a realizaci dalších odborných programů v ČR i SR. Věnoval se především koncepci ochrany biodiverzity v obou republikách a přeshraniční spolupráci při ochraně velkých šelem.

 

 

 

Seminář „Velké šelmy a další odborné programy ČSOP a SZOPK“
IC Kohútka (říjen 2012)

 

 

Péče o handicapované živočichy

 

Finančně podpořil: Město Valašské Meziříčí

 

Celoročně jsme zajišťovali primární péči o 53 hendikepovaných živočichů, převážně drobné pěvce vypadlé z hnízd nebo sražené autem či po nárazu do překážky, poštolky vypadlé z hnízda, dále malá mláďata ježků východních ke konci podzimu a také netopýry pestré zalétlé do bytových či kancelářských prostor. Všem handicapovaným živočichům jsme poskytli základní ošetření a zajistili převoz do Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě.

 

 

 

III. Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti

 ŽP a OP a poradenství

 

 

Prosazování práva – účast ve správních řízeních

 

Finančně podpořil: nepodpořeno

 

V roce 2012 jsme se účastnili správních řízení, která probíhala na území tří krajů (ZL, OL, MSK) a ve valašskomeziříčském regionu a týkala se záměrů s rozsáhlým dopadem na přírodu, krajinu a životní prostředí regionu a s přeshraničním dopadem. Jednalo se o záměry podléhající EIA podle zákona č. 100/2001, Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (záměr výstavby rychlostní komunikace R49, obchvat kolem města Valašské Meziříčí, řízení probíhající v rámci průmyslového areálu chemického závodu DEZA, Opatovický lom, záměr výstavby bioplynové stanice). V neposlední řadě jsme také pokračovali v účasti ve správních řízeních, která se týkala rozsáhlejšího kácení dřevin (záměry nad 10 ks stromů).

 

 

Poskytování informací a poradenství

 

Průběžně jsme poskytovali informační služby o regionální přírodě, chráněných či handicapovaných živočiších, poradenství v oblasti zeleně, rady a doporučení, odborné posudky, návrhy ošetření – cca 40 konzultací týdně. Veřejnost byla o činnosti a zapojení ČSOP do aktuálních problémů ochrany přírody a životního prostředí v našem regionu informována téměř každý týden prostřednictvím médií (tisk, rozhlas i televize).

Kromě hlavního poradenského centra ve Val. Meziříčí pracovala v menším rozsahu také infocentra ve Zbrašovských aragonitových jeskyních v Teplicích nad Bečvou a v kulturní památce mlýn Mikulůvka (podpořeno dotací ÚVR ČSOP).

 

 

IV. Publikační činnost

 

Finančně podpořil: program Ochrana biodiverzity MŽP, ÚVR ČSOP a Lesů ČR, s. p.

 

V roce 2012 jsme vydali informační a propagační skládačku Sad starých ovocných odrůd, která představuje ovocný sad v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí založený počátkem 20. století. Dochovaly se v něm staré odrůdy slivoní, jabloní a hrušní, bude revitalizován jako genetická základna starých a krajových odrůd ovocných dřevin a zároveň areál prakticky využívaný pro EVVO v rámci připravovaného Valašského ekocentra ČSOP. Vydaná skládačka bude sloužit k propagaci sadu a centra.

Zároveň jsme se podíleli na připravované publikaci o ochraně biodiverzity, kterou bude vydávat ÚVR ČSOP Praha.

 

 

 

V. Valašské ekocentrum

 

Finančně podpořil: Program švýcarsko-české spolupráce, Nadace OKD, Město Valašské Meziříčí, NET4GAS, s. r. o., Lesy ČR, s. p., ÚVR ČSOP

 

SmRS ČSOP ve Val. Meziříčí zahájil 1. listopadu 2012 rozsáhlý projekt „Valašské ekocentrum – rekonstrukce“ podpořený v blokovém grantu Programu švýcarsko-české spolupráce. Cílem projektu je rekonstrukce dvou budov v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí pro potřeby budoucího regionálního ekocentra.

Velké díky patří Městu Valašské Meziříčí, které umožnilo převod budovy bývalého strážce kasárenského areálu do vlastnictví ČSOP za symbolickou korunu. Dům strážce bude spolu s přilehlou hospodářskou budovou přestavěn na Valašské ekocentrum. Město také souhlasilo s dlouhodobým pronájmem přilehlého ovocného sadu a pozemku, které poskytnou dostatečné zázemí pro realizaci osvětových programů. V sadu se dochovala řada starých odrůd, chceme ho proto revitalizovat a vytvořit z něj jednak genovou základnu tradičních odrůd, jednak místo pro výuku. K programům zaměřeným především na mládež bude sloužit také nová tzv. živá zahrada u ekocentra a areál lesoparku s rybníčkem a bezbariérovou naučnou stezkou. Kus živé přírody a ideální výukový areál tak bude přímo u domu.

Rekonstrukce tzv. Gardiánova domu bude podřízena potřebám ekocentra ČSOP a umožní získat nutné prostory jak pro kancelářskou činnost a práci s veřejností (vybudování poradenského a informačního centra ČSOP), tak i pro realizaci široké škály činností environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v podkroví. Budova centra umožní realizaci např. výukových programů pro školy, celoroční mimoškolní činnost kolektivu Mladých ochránců přírody, přednášky, semináře, kurzy tradičních řemesel atd., vše pod jednou střechou v klidové zóně areálu bývalého cvičiště, který se postupně přeměňuje na lesopark. Pracovníci ČSOP zde naleznou i vhodné zázemí pro projektovou činnost a činnosti spojené s praktickou ochranou přírody, krajiny a ŽP. V samotném areálu lesoparku se již výhledově nabízí realizace spousty aktivit a prvků, vedoucí např. ke zvýšení biodiverzity (tvorba drobných mokřadů, vyvěšování ptačích budek a krmítek apod.).

Nové Valašské ekocentrum bude moci vzniknout díky vstřícnému přístupu města Valašské Meziříčí a také díky dotacím různých donátorů. Hlavním dílem se na jeho stavbě podílel Blokový grant Programu švýcarsko-české spolupráce, který přispěl částkou 4 153 540 Kč (na kompletní rekonstrukci budov, vybudování zahrady, obnovu sadu, ale zároveň i na realizaci environmentálních programů, přednášek, seminářů, řemeslných dílen, praktickou ochranu přírody či zajištění bezplatného ekologického poradenství).

Projektovou přípravu rekonstrukce podpořila Nadace OKD, na vybavení ekocentra přispěje NET4GAS, s. r. o., v programu Blíž přírodě a Český svaz ochránců přírody s Lesy ČR, s. p., v programu Dřevo.

 


Z domu bývalého strážce areálu valašskomeziříčských kasáren vznikne po celkové rekonstrukci nové Valašské ekocentrum

 

ČSOP Valašské Meziříčí děkuje za poskytnuté dotace, sponzorské příspěvky, finanční i morální podporu a spolupráci těmto institucím, organizacím a osobám:

 

Firmy:

Nadace Hyundai

Nadace OKD

Bonver WIN, s. r. o., Ostrava – Hrabůvka

Kompakt – Lubomír Šumbera, s. r. o., Valašské Meziříčí

NET4GAS, s. r. o.

PS Tronic, s. r. o., Valašské Meziříčí

Tiskárna Tompres, Lipník nad Bečvou

Valware, s. r. o., Valašské Meziříčí

Obecní úřad Mikulůvka

 

Soukromí dárci:

Ing.Ylona Janíková

Ing.Aleš Horák

JUDr. Zdeněk Podzemný

Ing.Miloš Tomášek

Lubomír Šumbera

 

Spolupracující instituce:

 

Program švýcarsko-české spolupráce

EU – Evropský fond pro regionální rozvoj

ÚVR ČSOP Praha

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ÚV svazu Prievidza

Stanice pro záchranu živočichů Bartošovice

ČSOP Javorníček, VIA Hulín, Rožnov, Portáš Jasenná, Jasenice a další

Obecní úřad Bystřička

Městský úřad Hranice

Městský úřad Vsetín

Městský úřad Valašské Meziříčí

Správa CHKO Beskydy

Krajský úřad ve Zlíně

Krajský úřad v Olomouci

Krajský úřad v Ostravě (Moravskoslezský kraj)

Autobusová doprava Svoboda, Valašské Meziříčí

SVČ Domeček, Valašské Meziříčí

Střední odborné učiliště stavební, Valašské Meziříčí

Městská policie a Policie ČR, Valašské Meziříčí

Městská knihovna, Valašské Meziříčí

Muzeum regionu Valašsko, Vsetín a Valašské Meziříčí

Lesy České republiky, s. p. – LS Rožnov, Vsetín, Luhačovice, Frenštát, Bystřice pod Hostýnem

Občanské sdružení Za Krásno krásnější, Valašské Meziříčí

Ekologický právní servis, Brno

Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní, Teplice nad Bečvou

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž

Ředitelství silnic a dálnic, pracoviště Valašské Meziříčí

 

Média:

TV Beskyd, Valašské Meziříčí

Česká televize Ostrava a Zlín

Česká tisková kancelář Zlín

Český rozhlas Zlín

Mladá fronta Dnes, Zlín

Televize Nova Zlín

Valašský deník

Týdeník Jalovec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval a nafotil: Mgr. Jiří Jurečka a Miroslav Dvorský

 

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist