Úvodní stránka » Výroční zprávy » Výroční zpráva SmRS 2013

Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody

Valašské Meziříčí

 

 

Výroční zpráva o činnosti
za rok 2013

 

 

 

Zašovská 884, PS 49, 757 01 Valašské Meziříčí

tel. 571 621 602, E-mail: valmez@ochranci.cz

www.ochranci.cz                                                                            

duben 2014

 

Kdo jsme:

 

Severomoravské regionální sdružení ČSOP (SmRS)

se sídlem ve Valašském Meziříčí sdružuje více než 40 základních organizací

Českého svazu ochránců přírody převážně ze severní a východní Moravy a Slezska

 

Předseda:Mgr. Kamil Navrátil

Jednatel: Miroslav Dvorský

Hospodářka: Radomíra Venturová

 

Pracovníci SmRS ČSOP v roce 2013:

Miroslav Dvorský, Mgr. Jiří Jurečka, Ing. Petr Křístek, Milan Orálek – plný úvazek

Mgr. Jitka Dvorská – 2 měsíce částečný úvazek, Ivana Diváková – částečný úvazek

Sídlo organizace: Kancelář ČSOP, Zašovská 884, 757 01 Valašské Meziříčí

Bankovní spojení – Poštovní spořitelna, č. ú. 2435554319/0800, IČO 64123162

 

 

 

Český svaz ochránců přírody je největší nevládní neziskovou ekologickou organizací v České republice. Hlavním posláním ČSOP je dle Stanov ochrana přírody a krajiny a ekologická výchova dětí a mládeže.

Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí bylo založeno v říjnu 1995 a plní mimo jiné funkci informačního a koordinačního centra pro základní organizace ČSOP na severní Moravě. SmRS ČSOP je zapojeno do sítě ekologických poraden STEP a provozuje akreditované Valašské ekocentrum.

 

 

Aktivity SmRS ČSOP v roce 2014

 
Jako každoročně vycházela činnost organizace z přijatých a realizovaných projektů, podpořených zejména evropským Operačním programem Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007–2013, MŽP, z programu Ochrana biodiverzity ČSOP, Nadací OKD a Hyundai, Městským úřadem Valašské Meziříčí a dále z vlastní hospodářské činnosti na základě objednávek úřadů a institucí.

 

 

 

I. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

 

Příroda nezná hranic – přeshraniční EVVO a aktivní spolupráce ČSOP a SZOPK v oblasti ochrany přírody, krajiny a ŽP

 

Finančně podpořil: EU – Evropský fond pro regionální rozvoj, Nadace Hyundai, řada soukromých dárců (viz seznam níže)

 

Pro profesionální pracovníky SmRS ČSOP to byl zásadní projekt, který byl realizován průběžně od ledna až do konce října 2013. Tento tříletý projekt zaměřený na rozvíjení přeshraniční spolupráce mezi Českým svazem ochránců přírody a Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny, zejména v oblasti EVVO, byl zahájen 4. října 2010 slavnostním podpisem smlouvy mezi SmRS ČSOP a ÚV SZOPK na valašskomeziříčské radnici a ukončen byl dne 31. 10. 2013.

Program projektu v mnohém tematicky navazuje na předchozí projekt „Valašské centrum pro udržitelný rozvoj“, který v letech 2006–2008 úspěšně realizovalo SmRS ČSOP s podporou Evropského sociálního fondu. Nově byla posílena síť center obou organizací, které se v rámci projektu věnovaly především environmentálnímu vzdělávání, osvětě a výchově. Kromě pracovníků SmRS byly v ČR do realizace projektu zapojeny organizace ČSOP Planorbis Kroměříž, ČSOP Via Hulín a ČSOP Nový Jičín – Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích.

Během roku jsme uspořádali celou řadu vzdělávacích akcí zaměřených na poznávání přírody a problematiku její ochrany v příhraniční oblasti, na praktickou ochranu přírody včetně managementu v přírodovědně hodnotných územích, mapování a péči o studánky. Zaměřili jsme se také na podporu tradiční lidové dovednosti pořádáním řemeslných dílen, součástí projektu bylo i pořádání fotografických výstav na téma příroda a krajina a praktických seminářů zaměřených na dokumentaci přírody.

Pořádané akce byly přístupny zájemcům z obou republik a kromě vzdělávání a osvěty přispěly také k posílení česko-slovenské vzájemnosti.

 

Pracovníci SmRS ČSOP Val. Meziříčí organizovali realizaci těchto aktivit:

Přednášky

Uspořádali jsme 10 odborných přírodovědných přednášek (s účastí téměř 600 lidí) zejména o problematice výskytu a ochrany velkých šelem v Beskydách i na Slovensku, čápech bílých, netopýrech, o činnosti ČSOP i na téma přírodních a živých zahrad. Přednášky proběhly např. v infocentru na Kohútce, v Klubu důchodců ve Vsetíně, ve Valašské Senici, na školách v Orlové, Dobré, Bartošovicích, Rajnochovicích, Horní Lidči atd. Patří sem také besedy a panelové diskuse na uvedená témata.

Přednáška Živá zahrada – oáza pro člověka i přírodu v ZŠ Bartošovice (duben 2013)


Odborné exkurze

Zorganizováno celkem 11 celodenních odborných exkurzí do zvláště chráněných a přírodovědně cenných území v příhraniční oblasti České i Slovenské republiky. Jednalo se o akce pro členy ČSOP a SZOPK, odbornou i laickou veřejnost, pracovníky státní správy, Stráž přírody, studenty atd. za účasti lektorů např. z CHKO Beskydy, CHKO Kysuce, NP Malá Fatra. Tematicky byly exkurze zaměřeny na problematiku ochrany přírody, nově vyhlášená ZCHÚ, vyskytující se chráněné druhy rostlin a živočichů (např. NPR Pulčín – Hradisko, Strážovské vrchy, Za studánkami Podbeskydí, nPR Doubrava – Bečva, Javornické louky, Beskydské safari atd.). O exkurze byl velký zájem a pravidelně se účastnily desítky osob (celkem více než 300 účastníků).

 

Exkurze pro výherce soutěže Beskydský patriot ke 40. výročí založení CHKO Beskydy

 (květen 2013)

 


Přírodovědné a ochranářsky zaměřené semináře

Uspořádali jsme celkem 6 mezinárodních odborných seminářů za účasti desítek osob, zaměřených na problematiku velkých šelem, činnost záchranných stanic pro živočichy, pronikání přírodních témat do literatury, údržbu chráněných území. Semináře se uskutečnily v SEV Bystřička, IC na Kohútce, radnici ve Valašském Meziříčí, Bartošovicích, Teplicích n. Bečvou aj.

Semináře byly určeny pro vzdělávání jak členské základny ČSOP a SZOPK, tak i pro odbornou i laickou veřejnost, pracovníky státní správy, Stráž přírody, studenty atd. za účasti odborníků-lektorů z CHKO Beskydy, CHKO Kysuce, Oravského muzea aj.

 

Praktický terénní seminář k ochraně vodních zdrojů a mokřadů v krajině
(PR Choryňský mokřad, září 2013)

 

 


Výstavy

Během projektu jsme vytvořili 7 putovních fotografických výstav o krajině a přírodě v příhraniční oblasti, které byly instalovány na různých místech v ČR i SR. Fotografie byly vystaveny (u některých i s vernisáží) např. v Kroměříži, Valašském Meziříčí, Trenčíně, v IC Kohútka, Bartošovicích, Dolnom Kubíne, … Projekt uzavřela další nová výstava přibližující aktivity celého projektu Příroda nezná hranic (vernisáž v září v Muzeu regionu Valašsko Val. Meziříčí) a výstava fotografií účastníků fotoseminářů realizovaných v projektu (vernisáž v říjnu v IC Kohútka).

 

Z vernisáže výstavy o činnosti Karpatských poutníků v ZŠ v Považské Bystrici
(říjen 2013)

 

 

 


Fotografické semináře

Uspořádali jsme 2 semináře pro amatérské fotografy z obou republik zaměřené na dokumentaci přírody, počítačové zpracování a archivaci fotografií. Po slovenských lokalitách byly tentokrát oba fotografické workshopy uspořádány v ČR, jarní proběhl na Bystřičce a ve Vsetínských vrších, podzimní pak na Kohútce a v Javorníkách. Pod vedením dvou zkušených lektorů se zájemci (12–15 osob) zaměřili na fotografování přírody, krajiny a krajinného detailu. Podzimní seminář pak byl spojen se slavnostní vernisáží výstavy fotografií všech účastníků fotoseminářů za uplynulé tři roky projektu.

 

Z jarního fotografického worshopu ve Vsetínských vrších
(duben 2013)

 

 

 


Karpatský poutník

Projekt zaměřený na práci s dětmi a mládeží. Již na podzim 2010 navázána spolupráce se ZŠ v Považské Bystrici, nyní se rozvíjí úzká spolupráce oddílu Mladých ochránců přírody Falco Valašské Meziříčí a dětí ze ZŠ Považská Bystrica. Uskutečnily se 4 celodenní společné exkurze (Velký Javorník, NPR Pulčín – Hradisko, Strážovské vrchy a Súlovské skaly), společný týdenní tábor na Starých Hamrech a podzimní víkendové setkání v obci Bystřička.

 

Karpatští poutníci na exkurzi v NPR Súlovské skaly
(říjen 2012)

 


Kurzy tradičních lidových řemesel

Uspořádali jsme celkem 16 řemeslných dílen zaměřených na tradiční lidová řemesla (např. vyřezávání klátů a drobných dřevěných výrobků, zpracování ovčí vlny, pletení košíků, výroba ošatek z kukuřičného šustí a orobince atd.) Některé z nich byly dvoudenní s návazností pro pokročilé. Dílny probíhaly v SVČ Domeček Val. Meziříčí, ve mlýně v Mikulůvce, u IC na Pulčíně a na Kohútce.

 

Zpracování ovčí vlny pro děti ze ZŠ Krhová – chata Kohútka
(červen 2013)

 


Osvětové akce

Uskutečnilo se celkem 12 akcí zaměřených na propagaci tradičních řemesel a trvale udržitelného života (např. předvádění lidových řemesel na tradičních festivalech Gorolski Świeto v Jablunkově a Ovčácký den v Prlově nebo na Dnech města Valašské Meziříčí), záchranu studánek (zastřešování studánek na Starých Hamrech a Makově, otvírání studánek na Makově), vzdělávání úředníků (akce pro státní správu ve Važci), mediální prezentace v Českém rozhlase (přikrmování ptáků v zimě, čáp bílý, …), křest knihy Příroda Pobečví, management chráněných území. Pořádali jsme také regionální kolo přírodovědné soutěže Zlatý list.

 

Slavnostní otevírání Javornickej studničky Prales (květen 2013)

 

 

Lektory všech těchto aktivit byli jak pracovníci a členové ČSOP a SZOPK, tak i odborníci např. ze státní správy, muzeí apod. Všechny akce byly přístupné zájemcům z obou republik.

 

 


Informační centrum Pustevny

 

Finančně podpořil: Nadace OKD, ÚVR ČSOP

 

Díky grantu OKD a drobné podpoře ÚVR ČSOP byl zabezpečen provoz IC Pustevny do září 2013, a to v místnosti budovy Hotelu Tanečnica (během roku o víkendech a svátcích, o letních prázdninách každodenně). IC patřilo vzhledem k atraktivitě a snadné dostupnosti Pusteven k nejvíce navštěvovaným v regionu (stovky lidí). Poskytovalo environmentální i turistické informace a propagovalo turistiku šetrnou k přírodě. Bohužel ukončením nadační podpory zaniklo i toto infocentrum, jeho další obnovení v současné době již asi není reálné.

 

 

 Informační centrum Kohútka, Javorníky

 

IC Kohútka na slovensko-české hranici Nový Hrozenkov / Lazy pod Makytou kromě informačních služeb zajišťovalo ve svých prostorách také pořádání environmentálně zaměřených akcí – např. odborné přírodovědné semináře, pořádání fotografických výstav a řezbářských dílen.

 

Řezbářská dílna u IC Kohútka


Putování s kapkou vody – EVVO studentů přírodovědných ročníků SŠ technické a zemědělské Nový Jičín

 

Finančně podpořil: Nadační fond Hyundai

 

V průběhu školního roku 2012–13 jsme poskytovali studentům přírodovědně zaměřené střední školy environmentální vzdělávání a osvětu s návazností na realizaci managementu zvláště chráněných území (ZCHÚ).

Studenti se přímo podíleli na realizaci managementu území, kde se setkali s praktickou ochranou a vytváření prostředí pro chráněné druhy i pro zvyšování biodiverzity na zvláště chráněných maloplošných územích.

Dalšími aktivitami pak byly přednášky na téma vzrůstajícího tlaku společnosti na životní prostředí a problémů s tím spojených doplněné o exkurze a výukové programy. Tento projekt měl umožnit studentům SPaZŠ NJ seznámit se s ochranou přírody a krajiny v praxi, s fungováním NNO či s možnostmi získávání finančních zdrojů v oblasti ochrany ŽP. Cílem také bylo, aby využili svých dosavadních znalostí získaných při studiu.

 

 

Praxe studentů – údržba mokřadu Rybníky v Hrachovci (září 2013)

 

II. Praktická ochrana přírody a mapování

 

 

 

Ochrana ohrožených hnízd čápa bílého

 

Péče o ohrožená hnízda čápů bílých na severní i jižní Moravě. Na základě žádostí OŽP Krajských úřadů bylo přemístěno hnízdo čápů bílých v obci Háj ve Slezsku ze sloupu el. vedení na podložku umístěnou na vedlejším sloupu, dále přemístění hnízda čápů s mládětem ze sloupu el. vedení na náhradní podložku v obci Kostelany na Uherskohradišťsku a také byla snížena hmotnost u hnízda čápů na komíně zámku v Branticích u Opavy, které svojí váhou narušovalo věnec komína.

 

 

 

 

Stěhování hnízda čápů bílých v obci Kostelany na Uherskohradišťsku (červen 2013)

 


Výsadba zapěstovaných semenáčků tisů do lesů ve správě LČR, s. p., v roce 2013

 

Finančně podpořil: program Ochrana biodiverzity MŽP, ÚVR ČSOP a Lesů ČR, s. p.

V průběhu cca 5 let jsme se pokoušeli o stratifikaci semen z tisů v Beskydech. Zapěstováno bylo 50 ks tisů, z nichž ale část uhynula. Zbylé semenáčky byly vysazeny v našem okresu na místa určená lesní správou Vsetín, každá jednotlivá skupina byla zajištěna kůly a plastovým pletivem.

 

Zlepšení podmínek pro netopýry v areálu Valašského ekocentra

 

Finančně podpořil: program Ochrana biodiverzity MŽP, ÚVR ČSOP a Lesů ČR, s. p.

V rámci projektu došlo k instalaci 6 ks budek pro netopýry (4 typy), které jsme umístili v areálu Valašského ekocentra. Přínosem projektu je zvyšování počtu potencionálních míst pro letní, popř. zimní kolonie netopýrů ve výukovém areálu Valašského ekocentra, který je součástí lesoparku v intravilánu města Valašské Meziříčí.

 

Zlepšení podmínek pro netopýry v areálu Valašského ekocentra

 

Finančně podpořil: program Ochrana biodiverzity MŽP, ÚVR ČSOP a Lesů ČR, s. p.

V rámci projektu bylo vyrobeno a instalováno 12 ks budek pro čmeláky, které byly umístěny ve venkovním výukovém areálu Valašského ekocentra. V následujících letech chceme další hnízdní budky instalovat v areálu lesoparku bývalých kasáren (9 ha). Přínosem projektu je přímá ochrana čmeláků, jednou z řady aktivit Valašského ekocentra bude v následujících letech také osvěta o tomto druhu, jeho ochraně, resp. zlepšování podmínek pro jeho výskyt.

 

Vyvěšování netopýrníků v areálu Valašského ekocentra
Péče o handicapované živočichy

 

Finančně podpořil: Město Valašské Meziříčí

 

Celoročně jsme zajišťovali primární péči o 66 hendikepovaných živočichů, převážně drobné pěvce vypadlé z hnízd nebo sražené autem či po nárazu do překážky, poštolky vypadlé z hnízda, ale též třeba krahujce nebo strakapouda, čápy bílé, dále malá mláďata ježků východních ke konci podzimu a také netopýry pestré zalétlé do bytových či kancelářských prostor. Vzácností byla loni vzácná potáplice severní. Ze savců jsme pečovali např. o veverku sraženou autem, naprostou raritou byl exotický pavouk slíďák tatarský nalezený v hale dopravní firmy na Hranické ulici. Všem handicapovaným živočichům jsme poskytli základní ošetření a zajistili převoz do Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě.

 -

 

Fotografie ze záchrany mláděte puštíka obecného na Štěpánově

(7. 5. 2013)

 

 

 

 

III. Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti

 

 ŽP a OP a poradenství

 

 

 

Prosazování práva – účast ve správních řízeních

 

Finančně podpořil: nepodpořeno

V roce 2013 jsme se účastnili správních řízení, která probíhala na území Zlínského kraje a ve valašskomeziříčském regionu. Týkala se záměrů s rozsáhlým dopadem na přírodu, krajinu a životní prostředí regionu. Jednalo se o záměry podléhající EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (záměr výstavby rychlostní komunikace R49, obchvat kolem města Valašské Meziříčí, Opatovický lom). V neposlední řadě jsme také pokračovali v účasti ve správních řízeních, která se týkala rozsáhlejšího kácení dřevin (záměry nad 10 ks stromů) a řízení o stanovení odchylného postupu dle §5b (odstřel volavek a kormoránů) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 

 

Poskytování informací a poradenství

 

Průběžně jsme poskytovali informační služby o regionální přírodě, chráněných či handicapovaných živočiších, poradenství v oblasti zeleně, rady a doporučení, odborné posudky, návrhy ošetření. Veřejnost byla o činnosti a zapojení ČSOP do aktuálních problémů ochrany přírody a životního prostředí v našem regionu informována téměř každý týden prostřednictvím médií (tisk, rozhlas i televize).

Kromě hlavního poradenského centra ve Val. Meziříčí pracovala v menším rozsahu také infocentra ve Zbrašovských aragonitových jeskyních v Teplicích nad Bečvou a v kulturní památce mlýn Mikulůvka (podpořeno dotací ÚVR ČSOP).

 

 


IV. Valašské ekocentrum

 

 

Finančně podpořili: Program švýcarsko-české spolupráce, Nadace OKD, Město Valašské Meziříčí, NET4GAS, s. r. o., Lesy ČR, s. p., ÚVR ČSOP

 

 

Český svaz ochránců přírody ve Val. Meziříčí dokončil v prosinci 2013 rekonstrukci domku strážce areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí pro potřeby Valašského ekocentra a poskytování environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Velké díky patří Městu Valašské Meziříčí, které umožnilo převod budovy bývalého strážce kasárenského areálu do vlastnictví ČSOP za symbolickou korunu. Město také souhlasilo s dlouhodobým pronájmem přilehlého ovocného sadu a pozemku, které poskytnou dostatečné zázemí pro realizaci osvětových programů. V sadu se dochovala řada starých odrůd, chceme ho proto revitalizovat a vytvořit z něj jednak genovou základnu tradičních odrůd, jednak místo pro výuku. K programům zaměřeným především na mládež bude sloužit také nová tzv. živá zahrada u ekocentra a areál lesoparku s rybníčkem a bezbariérovou naučnou stezkou. Kus živé přírody a ideální výukový areál tak máme přímo u domu.

Rekonstrukce tzv. Gardiánova domu byla podřízena potřebám ekocentra ČSOP a umožnila získat nutné prostory jak pro kancelářskou činnost a práci s veřejností (vybudování poradenského a informačního centra ČSOP), tak i pro realizaci široké škály činností environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v podkroví. Budova centra umožní realizaci např. výukových programů pro školy, celoroční mimoškolní činnost kolektivu Mladých ochránců přírody, přednášky, semináře, kurzy tradičních řemesel atd., vše pod jednou střechou v klidové zóně areálu bývalého cvičiště, který se postupně přeměňuje na lesopark. Pracovníci ČSOP zde naleznou i vhodné zázemí pro projektovou činnost a činnosti spojené s praktickou ochranou přírody, krajiny a ŽP. V samotném areálu lesoparku se již výhledově nabízí realizace spousty aktivit a prvků, vedoucí např. ke zvýšení biodiverzity (tvorba drobných mokřadů, vyvěšování ptačích budek a krmítek apod.).

Nové Valašské ekocentrum mohlo vzniknout díky vstřícnému přístupu města Valašské Meziříčí a také díky dotacím různých donátorů. Hlavním dílem se na jeho stavbě podílel Blokový grant Programu švýcarsko-české spolupráce, který přispěl částkou 4 153 540 Kč (na kompletní rekonstrukci budov, vybudování zahrady, obnovu sadu, ale zároveň i na realizaci environmentálních programů, přednášek, seminářů, řemeslných dílen, praktickou ochranu přírody či zajištění bezplatného ekologického poradenství).

Projektovou přípravu rekonstrukce podpořila Nadace OKD, na vybavení ekocentra přispěl NET4GAS, s. r. o., a Český svaz ochránců přírody s Lesy ČR, s. p., v programu Dřevo.

 

Původní stav Gardiánova domu určeného k demolici

 

Valašské ekocentrum po rekonstrukci


Zpráva o hospodaření za r. 2013

 

 SmRS ČSOP, Zašovská 884, 757 01 Valašské Meziříčí

 

 

 

                                                        VÝNOSY                      NÁKLADY

 

Finanční dary                                    625 473,80                       50 000,-

 

Nadační fondy                                   496 098,60                     524 802,10

 

Dotace – EU                                   2 461 689,12                  2 735 210,14

Dotace SR – MŽP                             443 589,40                     443 589,40

 

 

Hlavní činnost-ORGSMRS               378 299,02                    897 027,56

 -OP-biodiverz.                                   40 500,-                         40 500,-

 -IC ČSOP                                          83 300,-                         83 300,-

 

Hospodář. činnost-IC-prodej                72 726,-                         27 236,-

Propagace -NET4GAS                       88 000,-                        56 803,50

ostatní                                                  5 125,- -

 

Úroky z bank. účtů                              1 900,08                             -                 

Příjmy ostatní (EF, SFP)                           868,99

Reprezentace                                            -                                3 701,-

 

Nedaňové (odpisy, čl. přísp., DPH)   16 088,-                           20 220,- 

Celkem                                        4 713 658,01 Kč                4 882 389,70 Kč

 

 

INVESTICE:

Dary:                              198 419,20 Kč

Nadační fondy:                  250 142,80 Kč

Švýcarské fondy:            3 156 400,- Kč

MěÚ VM:                        200 000,- Kč

 

 

ČSOP Valašské Meziříčí děkuje za poskytnuté dotace, sponzorské příspěvky, finanční i morální podporu a spolupráci těmto institucím, organizacím a osobám:

 

Firmy a firemní fondy:

Nadační fond Hyundai

Nadace OKD

Kompakt – Lubomír Šumbera, s. r. o., Valašské Meziříčí

NET4GAS, s. r. o.

Austin Detonator, s. r. o., Vsetín

Valware, s. r. o., Valašské Meziříčí

PS Tronic, s. r. o., Valašské Meziříčí

ZC, s. r. o., Valašské Meziříčí

DEZA, a. s., Valware, Valašské Meziříčí

Tiskárna Tompres, Lipník nad Bečvou

Ing. Petr Vašíček – Reprinsta, s. r. o., Valašské Meziříčí

 

Soukromí dárci:

Ing. Tomáš Denk

Ing. Aleš Horák

Tomáš Kašpar

RNDr. Věra Koutecká

JUDr. Zdeněk Podzemný

Ing. Miloš Tomášek

Lubomír Šumbera

David Hlísníkovský

 

Podporovatelé a spolupracující instituce:

Program švýcarsko-české spolupráce – Blokový grant Fondu pro NNO

EU – Evropský fond pro regionální rozvoj

ÚVR ČSOP Praha

ZO ČSOP Apollo Štramberk

ZO ČSOP Nový Jičín

ZO ČSOP Javorníček, VIA Hulín, Rožnov, Portáš Jasenná, Jasenice a další

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ÚV svazu Prievidza

Stanice pro záchranu živočichů Bartošovice

Obec Bystřička

Město Hranice

Obec Mikulůvka

Obec Opatovice

Město Valašské Meziříčí

Město Vsetín

Správa CHKO Beskydy

Krajský úřad ve Zlíně

Krajský úřad v Olomouci

Krajský úřad v Ostravě (Moravskoslezský kraj)

Autobusová doprava Svoboda, Valašské Meziříčí

SVČ Domeček, Valašské Meziříčí

Střední průmyslová škola stavební, Valašské Meziříčí

Městská policie a Policie ČR, Valašské Meziříčí

Městská knihovna, Valašské Meziříčí

Muzeum regionu Valašsko, Vsetín a Valašské Meziříčí

Lesy České republiky, s. p. – LS Rožnov, Vsetín, Luhačovice, Frenštát, Bystřice pod Hostýnem

Občanské sdružení Za Krásno krásnější, Valašské Meziříčí

Ekologický právní servis, Brno

Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní, Teplice nad Bečvou

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž

Ředitelství silnic a dálnic, pracoviště Valašské Meziříčí

 

Média:

TV Beskyd, Valašské Meziříčí

Česká televize Ostrava a Zlín

Česká tisková kancelář Zlín

Český rozhlas Zlín

Mladá fronta Dnes, Zlín

Televize Nova Zlín

Valašský deník

Týdeník Jalovec

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval a nafotil: Mgr. Jiří Jurečka a Miroslav Dvorský

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist