Úvodní stránka » Výroční zprávy » Výroční zpráva SmRS 2014

Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody

Valašské Meziříčí

 

 

Výroční zpráva 
 2014

 

 

Kdo jsme

 

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je spolek, jehož hlavním posláním je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí bylo založeno v říjnu 1995 a sdružuje více než 40 základních organizací Českého svazu ochránců přírody převážně ze severní a východní Moravy a Slezska, kde zastává funkci informačního a koordinačního centra. Naše činnost je velmi rozmanitá, kromě praktické ochrany přírody a krajiny se zabýváme ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou dětí, mládeže i široké veřejnosti. Hlavně pro tyto aktivity jsme vybudovali a v dubna 2014 slavnostně  otevřeli budovu Valašského ekocentra v rekonstruovaném objektu v kasárnách ve Valašském Meziříčí.

 

Statutárním zástupcem SmRS ČSOP je předseda. Do 24.6.2014 jím byl  Mgr. Kamil Navrátil,  po jeho odstoupení v červnu 2014 byl pověřen jeho zastupováním  Milan Orálek.

 

Další členové výboru SmRS v roce 2014:

 

Miroslav Dvorský - jednatel

Radomíra Venturová – hospodářka

Petr Orel - revizor

Další členové výboru: Petr Tomáš, Jaroslav Kalhous, Marcela Němcová, Jana Holinková, Martin Hlaváč  

 

Pracovníci SmRS ČSOP v roce 2014:

Miroslav Dvorský, Mgr. Jiří Jurečka, Ing. Petr Křístek, Milan Orálek – plný úvazek

Mgr. Jitka Dvorská –  částečný úvazek, Ivana Diváková – částečný úvazek

 

Sídlo organizace: Šafaříkova 555, 757 01 Valašské Meziříčí,  IČO 64123162

Bankovní spojení – Česká spořitelna, č. ú. 2435554319/0800,

 

 

 

 

 

 

 

 

Co jsme v roce 2014 dělali

 

    Jako každoročně vycházela naše činnost z přijatých a realizovaných projektů, podpořených zejména evropským Operačním programem Přeshraniční spolupráce SR-ČR , MŽP, z programu Ochrana biodiverzity ČSOP, Nadace  Hyundai,  BG FNNO-Švýcarské fondy, Městským úřadem Valašské Meziříčí a dále z vlastní hospodářské činnosti.

 

  1. I.                  Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

    V rámci EVVO jsme pokračovali v realizaci projektu Valašské ekocentrum – rekonstrukce, který bylpodpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce již v roce 2012. V roce 2013 proběhla vlastní rekonstrukce budovy domku strážce v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí na budovu  Valašského  ekocentra (v majetku SmRS ČSOP), které bylo slavnostně otevřeno dne 8.4.2014 za účasti donátorů,  představitelů Města Valašského Meziříčí, slovenských ochránců přírody a ostatních hostů – našich příznivců.

 

 

Po celý rok 2014 již pracovníci ekocentra pořádali  environmentálně zaměřené vzdělávací a osvětové akce. Souběžně byla na pronajatých pozemcích v areálu zahrady a sadu zahájena první etapa budování přírodní výukové Zahrady poznání.  Do konce roku se podařilo z drobných projektů na ochranu Biodiverzity ČSOP a Města Valašské Meziříčí revitalizovat sad původních ovocných dřevin, vyhloubit malou tůňku pro obojživelníky, vytvořit na sucho skládanou kamennou zídku pro plazy, ptáčník, kompostér, vyvěsit ptačí budky a krmítka, vysadit keře. Za podpory Zlínského kraje jsme v areálu postavili unikátní rorýsí věž. Při budování zahrady nám v rámci praxí pomáhali studenti střední zemědělské školy v Novém Jičíně a mladí ochránci přírody z Valašského Meziříčí a Hulína.

 

 

   Dále probíhala udržitelnost mezinárodního environmentálního projektu Příroda nezná hranic. Z dalších projektů, týkající se vzdělávání a osvěty, se jednalo o projekty Putování s kapkou vody (podpořen Nadací Hyundai) a Výroba klátů – experimentální dílny (podpořen MŽP). Výstupy uvedených projektů lze rozdělit do těchto aktivit:  

Přednášky

Uspořádali jsme celkem 6 přednášek  na téma přírodních a živých zahrad, ochrany ptactva, kořenových krápníků, národních parků. Některé z přednášek už proběhly v příjemném prostředí nově otevřeného Valašského ekocentra.  

Osvětové akce a exkurze

Zorganizováno bylo celkem 10 osvětových akcí a odborných exkurzí zaměřených na problematiku ochrany přírody a krajiny, vyskytující se chráněné druhy rostlin a živočichů, ochranu zdrojů pitné vody, podporu trvale udržitelného života a kulturního dědictví. Účastníky akcí byli členové ČSOP a SZOPK, rodiny s dětmi, studenti, odborná a laická veřejnost. V okolí Valašského ekocentra jsme uspořádali zoologickou exkurzi pro středoškoláky u nedalekého rybníčka a Vítání ptačího zpěvu za ptáky v okolí ekocentra. Pracovníci ekocentra se také zapojili jako lektoři do regionální přírodovědné soutěže Zlatý list (2 jednodenní akce pro mladší a starší kategorii dětí ve Valašském ekocentru a okolí) a  akce Zelený lísteček pro nejmladší děti z MŠ (v SVČ Domeček).

Výstavy

V informačním centru na Kohútce se uskutečnila Výstava s vernisáží fotografií Jaro Veličky , ve Valašském ekocentru  nová výstava přibližující aktivity celého projektu Příroda nezná hranic  a přednáška k fotografické výstavě Kořenové krápníky aneb cesta proti gravitaci.

Fotografické semináře

Dva semináře Fotografie zimní krajiny a Podzimní krajiny byly určenypro amatérské fotografy   zaměřené na dokumentaci přírody, počítačové zpracování a archivaci fotografií. Oba fotografické workshopy byly uspořádány tentokrát  v Beskydech.

Karpatský poutník

Pokračovala mezinárodní spolupráce kolektivů mladých ochránců přírody (Karpatských poutníků) z Valašského Meziříčí, Hulína a Považské Bystrice která vznikla  v rámci projektu Příroda nezná hranic. Uskutečnili jsme celkem 7 akcí, zaměřených na poznávání přírodního a kulturního dědictví v příhraniční oblasti. Součástí aktivit byl i společný mezinárodní letní tábor na Košárkách u Starých Hamrů v Beskydech.

 

 

Kurzy tradičních lidových řemesel

Uspořádali jsme celkem 8 řemeslných dílen zaměřených na tradiční lidová řemesla (zpracování ovčí vlny, pletení košíků z proutí, ošatky z šustí, pletení velikonočních pomlázek.atd...) a 5 víkendových dílen, zaměřených na výrobu dřevěných valašských klátů (úlů). Dílny probíhaly v SVČ Domeček Val. Meziříčí, Valašském ekocentru, CEV na Bystřičce, výroba klátů pak u IC na Pulčíně a  Kohútce.

Výukové programy pro MŠ

Celkem bylo realizováno 8 výukových programů pro děti z mateřských škol Valašskomeziříčska, které z počátku roku probíhaly ve SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí a v MŠ v Krhové. Po zprovoznění a dovybavení seminární místnosti (od podzimu 2014) jsou výukové programy realizovány ve Valašském ekocentru.  

 

 

Publikační činnost

V roce 2014 jsme vydali celkem 3 barevné skládačky -  Geologické dědictví na Valašsku, Péče o studánky a Valašské ekocentrum.

II. Praktická ochrana přírody a mapování

 

 

Ochrana ohrožených hnízd čápa bílého

 

Péče o ohrožená hnízda čápů bílých na severovýchodní Moravě. Na základě žádostí a finanční podpory OŽP Krajských úřadů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje bylo provedeno přemístění 4 ohrožených hnízd čápů v obcích Sedliště (okr.FM), Skalička u Hranic (okr.PR), Vítonice (okr.KM) a Komárovice (okr.VS). Současně jsme provedli mapování obsazených hnízd čápa bílého v okrese Vsetín a kroužkování mláďat na dostupných hnízdech.  

 

 

 

Obnova tůně pro rozmnožování obojživelníků

 

Obnovení zazemněné tůně pod Rysovou u Rožnova pod Radhoštěm v CHKO Beskydy. Lokalita je významných refugiem obojživelníků, zejména kriticky ohroženého čolka velkého. Financovala SCHKO Beskydy.

 

Mapování hnízd a instalace hnízdních budek pro ohrožené rorýsy obecné

 

Z důvodu zateplování školních budov byl na základě objednávky Města Valašské Meziříčí zajišťován odborný dozor a mapování hnízd rorýsů obecných na ZŠ Křižná, kde rorýsi pravidelně hnízdí. V místech hnízdění rorýsů byly práce posunuty na období po vyvedení mláďat a následně po jejich vyhnízdění  byly na škole instalovány 4 dvojkomorové hnízdní budky pro tyto ptáky. 

 

 

Záchrana ohrožených raků říčních

 

Provedli jsme záchranný sběr a následný transfer ohrožených raků říčních z vypouštěného rybníka Sedlo pod Vsackým Cábem ve Vsetínských vrších. Podařilo se vylovit přes 500 jedinců raka říčního všech věkových kategoriíí a provést jejich následný záchranný transfer do toků v okolí rybníka.

 

 

Péče o handicapované živočichy

Celoroční péče o živočichy (cca 60 živočichů), převážně drobné pěvce vypadlé z hnízd nebo sražené autem či po nárazu do překážky, zachraňovali jsme i labuť sraženou autem, mladé ježky východní ke konci podzimu a také netopýry, zalétlé do bytových či kancelářských prostor. Všem handicapovaným živočichům jsme poskytli základní ošetření a těm, které se nepodařilo vrátit do přírody jsme zajistili převoz do Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě. Finančně podpořilo Město Valašské Meziříčí.

 

Ochrana netopýrů vázaných na panelové domy a ochrana jejich úkrytů

Finančně podpořen z  programu Ochrana biodiverzity MŽP, ÚVR ČSOP a Lesů ČR, s. p.

V rámci projektu byl monitorován výskyt dvou druhů netopýrů na sídlišti Vyhlídka II a data byla předána pracovníkovi OŽP ve Valašském Meziříčí a dohodnut postup v případě realizace stavebních úprav domů.

 

 

 

 

Výsadba stromořadí

 

Výsadba celkem 33 ks vzrostlých stromů podél trasy cyklostezky mezi obcí Jarcová a Poličná. Finančně podpořeno Městem Valašské Meziříčí.

 

 

 

Zajištění podkladů a kroků pro ochranu geologicky cenných lokalit Vsetínska

 

MŽP podpořilo tento projekt, kde jedním z  výsledků bylo zaměření nejcennějších geologických  objektů  a zpracování návrhů na jejich zákonnou ochranu pro  Krajský úřad Zlín.

 

Mokřad Rybníky

 

Kosení a likvidace posečené trávy na ploše 1,4 ha mokřadní plochy na mokřadu Rybníky v Hrachovci u Valašského Meziříčí. Finančně podpořeno Městem Valašské Meziříčí a z programu Biodiverzity ČSOP.

 

 

II. Životní prostředí a ochrana přírody, poradenství

 

Starostlivost o studničky-cesta k zachovaniu prírodných hodnot

 

Mezinárodní projekt Slovenského svazu ochránců přírody a krajiny podpořený z Operačního programu Přeshraniční  spolupráce SR-ČR kde jsme byli hlavním  partnerem,  zaměřený na vyhledávání studánek v příhraniční oblasti Javorníků, jejich vyčištění, úpravu a zastřešení, provedení hydrobiologických průzkumů. Spolupodíleli jsme se na zastřešení 41 studánek v oblasti CHKO Kysuce a NP Malá Fatra.

 

Oprava panelů NS

 

Oprava poškozených panelů u naučných stezek na katastru města Valašské Meziříčí na základě objednávky Města Valašské Meziříčí. 

 

Značení EVL a ZCHÚ

 

Výroba a instalace celkem 109 ks označníků EVL a ZCHÚ ve Zlínském kraji (okres VS a KM), finanční prostředky jsme získali na základě  výběrového řízení u Zlínského kraje.

 

 

 

Prosazování práva – účast ve správních řízeních

 

V roce 2014 jsme se účastnili správních řízení, která probíhala na území Zlínského kraje a ve valašskomeziříčském regionu. Týkala se záměrů s rozsáhlým dopadem na přírodu, krajinu a životní prostředí regionu. Jednalo se o záměry podléhající EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ( obchvat kolem města Valašské Meziříčí, Opatovický lom). V neposlední řadě jsme také pokračovali v účasti ve správních řízeních(4), která se týkala rozsáhlejšího kácení dřevin. Za největší úspěch považujeme zamezení kácení stromořadí (31ks bříz bělokorých) lemující ulici Smetanova. Jednalo se o zdravé stromy s velkou estetickou a biologickou hodnotou. Zdůvodněním žádosti o kácení bylo znečišťování  veřejného prostranství listím a silným alergenním účinkům. Díky naší účasti se podařilo zabránit kácení s výjimkou jednoho stromu, který zasahoval svou korunou do fasády objektu a nadměrně stínil.

Účastnili jsme se SŘ ve věci vydání výjimky ze zákazu o ochraně zvláště chráněných druhů – čápa bílého a  SŘ, která se týkala odchylného postupu dle §5b odst. 1a2 zák.č.114/1992 Sb. - předmětem bylo vydání souhlasu s regulací počtu volavek popelavých a kormoránů velkých, resp. povolení jejich plašení pomocí plynového plašiče. Všechna tato řízení se místně týkala soustavy rybníků v k.ú. Choryně (řešilo OŽP Val. Meziříčí) a soustavy Hustopečských a Bělotínských rybníků (řešilo OŽP Hranice). Díky naší účasti se podařilo omezit počty ptáků, kteří mají být odstřeleni, resp. byla stanovena pravidla pro použití plynových plašičů ptáků.

Díky naší účasti se podařilo minimalizovat nebo dočasně zastavit realizaci záměrů, které by měly zásadní dopady na přírodu a krajinu.

 

Poskytování informací a poradenství

Poskytovali jsme  poradenství v oblasti ochrany přírody a krajiny, ŽP a v souvisejících oblastech pro občany, obce, podnikatele i další subjekty.  Za celý rok jsme poskytli  kolem stovky (evidovaných)  poradenských intervencí.

Veřejnost byla o činnosti a zapojení ČSOP do aktuálních problémů ochrany přírody a životního prostředí v našem regionu informována téměř každý týden prostřednictvím médií (tisk, rozhlas i televize).

Poradenské služby byly poskytovány telefonicky,  pomocí elektronické pošty či osobně, jak  ve starých ale i nových  kancelářských prostorách ekocentra ČSOP v provozní době 8–16 hodin, každý pracovní den. Na dotazy odpovídali pracovníci SmRS ČSOP, v případě složitějších dotazů bylo využíváno širokého okruhu odborníků a dalších externích spolupracovníků.

 

 


 

Hospodaření v roce 2014

 

 

ROZVAHA K 31.12.2014 (v celých tisících) Kč

 

 

 

AKTIVA                                                                                               1.1.2014                     31.12.2014

A.Dlouhodobý majetek celkem                                                                            3 656                                          3 761

II.Dlouhodobý hmotný majetek celkem                                                               3 715                                          3 913

   Pozemky                                                                                                                       35                                                35

   Stavby                                                                                                                             0                                            3 803

   movité věci                                                                                                                   75                                                75

   nedokončený majetek                                                                                          3 605                                                  0

IV.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem                                                         59                                              151

   oprávky ke stavbám                                                                                                     0                                                76

   oprávky k movitým věcem                                                                                        59                                                75

B. Krátkodobý majetek celkem                                                                             4 733                                             367

I.Zásoby celkem                                                                                                                8                                                34

   materiál na skladě                                                                                                         0                                                34

   materiál na cestě                                                                                                           8                                                  0

II.Pohledávky celkem                                                                                                2 617                                                 2

   odběratelé                                                                                                                      6                                                  1

   provozní zálohy                                                                                                              1                                                  1

   dohadné účty aktivní                                                                                             2 610                                                  0

III. Krátkodobý finanční majetek celkem                                                               2 092                                              325

   pokladna                                                                                                                      117                                                11

   ceniny                                                                                                                             18                                                  0

   účty                                                                                                                            1 957                                              314

IV.Jiná aktiva celkem                                                                                                       16                                                  6

   náklady příštích období                                                                                               16                                                  6

AKTIVA CELKEM                                                                                                          8 389                                          4 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVA

 

A.Vlastní zdroje celkem                                                                                            4 716                                         4 296

I.Jmění celkem                                                                                                             4 885                                         4 554   

   vlastní jmění                                                                                                              4 855                                         4 554

II.Výsledek hospodaření celkem                                                                           -     169                                       -    258

   účet výsledku hospodaření                                                                                 -     169                                       -    258     

   výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

B.Cizí zdroje celkem                                                                                                   3 673                                       -    168

II.Dlouhodobé závazky celkem                                                                                  1 500                                                0

   dlouhodobé bankovní úvěry                                                                                   1 500                                                0

III.Krátkodobé závazky celkem                                                                                  1 843                                        -   168

   dodavatelé                                                                                                                 1 486                                               25

   zaměstnanci                                                                                                                  105                                                 0

   závazky k institucím s.z a v.zdr.poj                                                                              58                                                 0  

  ostatní přímé daně                                                                                                          19                                                 0

   závazky ve vztahu k SR                                                                                                - 72                                          - 718 

   dohadné účty pasivní                                                                                                       2                                                 0

   ostatní krátkodobí fin.výpomoci                                                                               245                                             525

IV.Jiná pasiva celkem                                                                                                      330                                                 0

   výnosy příštích období                                                                                                 330                                                0

PASIVA CELKEM                                                                                                           8 389                                         4 128

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni  31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)

Položka                                                                                                                                      2014

A. Náklady                                                                                                                                                  Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem                                                                                                                    696

     spotřeba materiálu                                                                                                                                     655

     spotřeba energie                                                                                                                                           32

     spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek                                                                                       2

     prodané zboží                                                                                                                                                  8

II. Služby celkem                                                                                                                                           1 022

     opravy a udržování                                                                                                                                       25

     cestovné                                                                                                                                                       115

     náklady na reprezentaci                                                                                                                                 2

     ostatní služby                                                                                                                                               880

III. Osobní náklady celkem                                                                                                                          2 029

     mzdové náklady                                                                                                                                       1 553

     zákonné sociální pojištění                                                                                                                         458

     zákonné sociální náklady                                                                                                                             18

IV. Daně a poplatky celkem                                                                                                                              13

     daň silniční                                                                                                                                                        3

     ostatní daně a poplatky                                                                                                                                10

V. Ostatní náklady celkem                                                                                                                              159

     úroky                                                                                                                                                                42

     kurzové ztráty                                                                                                                                                 42

     jiné ostatní náklady                                                                                                                                       75

VI. Odpisy, prodaný majetek, … celkem                                                                                                         92

     odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku                                                                    92 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem                                                                                                                      2

      poskytnuté členské příspěvky                                                                                                                      2

Náklady celkem                                                                                                                                            4 014  

 

B. Výnosy                                                                                                                           

I.  Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem                                                                                               896

     tržby z prodeje služeb                                                                                                                                880

     tržby zaprodané zboží                                                                                                                                  16     

IV. Ostatní výnosy celkem                                                                                                                               262

      kurzové zisky                                                                                                                                               123

      jiné ostatní výnosy                                                                                                                                     139

VI. Přijaté příspěvky celkem                                                                                                                           872

      přijaté příspěvky (dary)                                                                                                                             872

VII. Provozní dotace celkem                                                                                                                       1 726

      provozní dotace                                                                                                                                      1 726

Výnosy celkem                                                                                                                                              3 756

Výsledek hospodaření před zdaněním                                                                                                     - 258

Výsledek hospodaření po zdanění                                                                                                            - 258   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí děkuje za poskytnuté dotace, sponzorské příspěvky, finanční i morální podporu a spolupráci těmto institucím, organizacím a osobám:

 

Firmy a firemní fondy:

Nadační fond Hyundai

Kompakt – Lubomír Šumbera, s. r. o., Valašské Meziříčí

Austin Detonator, s. r. o., Vsetín

PS Tronic, s. r. o., Valašské Meziříčí ?

ROBE LIGHTING, s.r.o, Rožnov p.R

CS CABOT spol. s r.o. Valašské Meziříčí

ON Semiconductor Valašské Meziříčí

Valware, Valašské Meziříčí

Roman Kamler

 

Podporovatelé a spolupracující instituce:

Program švýcarsko-české spolupráce – Blokový grant Fondu pro NNO

EU – Evropský fond pro regionální rozvoj

ÚVR ČSOP Praha

ZO ČSOP sdružené v SmRS ČSOP

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ÚV svazu Prievidza

ZO SZOPK Považská Bystrica

Stanice pro záchranu živočichů Bartošovice

Město Valašské Meziříčí

Správa CHKO Beskydy

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Autobusová doprava Svoboda, Valašské Meziříčí

SVČ Domeček, Valašské Meziříčí

Střední průmyslová škola stavební, Valašské Meziříčí

Městská policie a Policie ČR, Valašské Meziříčí

Muzeum regionu Valašsko, Vsetín a Valašské Meziříčí

Lesy České republiky, s. p. – LS Rožnov, Vsetín, Luhačovice, Frenštát, Bystřice pod Hostýnem

Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní, Teplice nad Bečvou

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž

Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová

 

Média:

TV Beskyd, Valašské Meziříčí

Česká televize Ostrava a Zlín

Česká tisková kancelář Zlín

Český rozhlas Radiožurnál Brno, pracoviště Zlín

Mladá fronta Dnes, Zlín

Televize Nova Zlín

Valašský deník

Týdeník Jalovec

DM Video Milan Pustějovský

Městský zpravodaj Valašské Meziříčí

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist