Úvodní stránka » Naše projekty » Zahrada poznání

Zahrada poznání

Český svaz ochránců přírody realizuje dlouhodobý projekt Živá zahrada, který si klade za cíl motivovat veřejnost k úpravám svých zahrad i pro potřeby volně žijících živočichů.

Příroda se tak alespoň částečně vrací do blízkosti člověka. Obecné infromace o projektu Živá zahrada najdete zde.

Naše organizace ČSOP Javorníček v letech 2008-2010 řídila projekt "Zahrada poznání", který pomáhá přeměnit školní zahradu v obci Choryně na právě takovou živou zahradu, která přiláká zajímavé obyvatele a poskytne dětem spoustu pomůcek pro zábavu i pro vyučování, aby neztrácely kontakt s přírodou a učily se přírodní zákonitosti v praxi a z vlastních zkušeností. Kromě nás se do projektu osobně zapojili učitelé i ředitelka ZŠ v Choryni, včetně žáků školy, kteří pomáhali např. s výsadbou keřů, malováním náhrobků na "hřbitov odpadků", malováním stěny pro expozici ptačích budek nebo vyznačení historických událostí na průřezu stromem.

Řešení projektu předpokládalo velmi úzkou spolupráci s vedením školy, a to z důvodu, aby všechny vytvořené prvky zahrady splnily svůj účel a učitelé mohli vybudovanou zahradu úspěšně využívat při výuce i relaxaci dětí a současně některá opatření pomohla zvýšit biodiverzitu na školním pozemku.

Řadu prvků jsme v zahradě připravili již v první fázi předloni, v r. 2010 jsme Zahradu poznání rozšířili o množství dalších prvků.

Tento nový projekt zaměřený na vylepšení a rozšíření zahrady poznání finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR, obec Choryně a firma Aligno, s. r. o., Choryně.

Nové prvky zahrady poznání vybudované v roce 2010:

Informační panel o ptácích hnízdících v dutinách a vzorkovník různých typů ptačích budek

Panel je umístěn na zdi u hospodářské budovy školy v těsném sousedství školní zahrady. Školní děti, učitelé, rodiče i návštěvníci školy na něm naleznou praktické informace o ptácích hnízdících v dutinách, a tedy i ptačích budkách, včetně vyobrazení různých typů ptačích budek, vhodných rozměrů i informací, kam budku pro který ptačí druh umístit. Součástí venkovní expozice jsou praktické ukázky celkem 8 ks různých typů budek, které jsou rozmístěny okolo informačního panelu.

Informační panel o ptácích na krmítku a zimním přikrmování ptáků 

Panel je umístěn na zdi u hospodářské budovy školy v těsném sousedství školní zahrady a obsahuje vyobrazení všech běžnějších druzích ptáků, které je u nás možno na krmítku v zimě pozorovat a také praktické informace o různých typech ptačích krmítek a vhodném krmivu pro zimní přikrmování ptáků. Děti i učitelé tak mají možnost naučit se poznávat ptáky, které na krmítko zalétají. Na instalovaném zahradním krmítku budou děti celou zimu ptáky přikrmovat.

Dřevěné informační tabulky

K jednotlivým prvkům na zahradě jsme instalovali malé dřevěné panely s graficky zpracovanými informačními tabulkami. Celkem se jedná o 8 panelů, rozmístěných např. k tůňce, kamenné zídce, bylinkové spirále, hřbitovu odpadků, hmatové stezce, úlkům pro včelky samotářky nebo třeba k říčnímu náplavu, kde se návštěvníci školy dozví, k čemu jednotlivé zahradní prvky slouží.

Geologická miniexpozice

Po konzultaci s geologem jsme vybudovali na části prostoru před hospodářskou budovou školy imitaci říčního náplavu řeky Bečvy, která protéká nedaleko školy. V náplavu jsou nejen různé druhy hornin, které se v korytu řeky vyskytují, ale také říční písek, jemnější i hrubý štěrk a prastará naplavená dřeva i části staletých stromů pohřbených pod nánosy štěrkopísku. Prostor pod náplavem byl vyložen geotextilií. Expozici jsme nazvali „Co přinesla řeka“.

 

Hřbitov odpadků

Instalace 10 malých kamenných náhrobků k jednotlivým zakopaným druhům odpadků s uvedením času jejich rozkladu. Pod náhrobky jsme umístili nejrůznější odpad od slupky od banánu přes papír až po sklo či polystyren.

Průřez stromem

Ve spolupráci s LČR se podařilo získat kruhový výřez z kmene cca stoletého buku, na němž si děti s paní učitelkou vyznačily nejrůznější historické události, které se odehrály v období života stromu.

Děti pomáhaly s pracemi při vytváření zahrady

Hromada kamení

Za hřištěm v S části pozemku byla na výslunné louce vybudována z lomového kamene jedna větší hromada, která bude sloužit jako úkryt zejména ještěrkám a také různým druhům bezobratlých živočichů, které pak mohou děti pozorovat zblízka.

Napajedlo pro ptáky

Ve střední části školní zahrady jsme instalovali napajedlo – pítko pro ptáky. Je vyrobeno z kamene a děti do něj budou pravidelně dolévat vodu a z oken školy mohou pozorovat napájející a koupající se ptáky.

Výukový amfiteátr

Po dohodě s pedagogy školy jsme v prostoru zahrady poblíž jezírka a kamenné zídky vytvořili malý výukový amfiteátr sestávající ze dvou stylových dřevěných stolů a čtyř lavic. Z jedné strany amfiteátru byla vytvořena palisáda z dřevěných kuláčů. Další lavice byly nainstalovány do stínu v blízkosti jezírka.

Výsadba keřů

Výsadby keřů byly směrovány na ozelenění obvodu hřiště. Celkem bylo vysázeno 100 kusů různých druhů keřů (ptačí zob, svída, brslen, kalina, šeřík…) a navíc na V okraji zahrady také 5 keřů ovocných keřů – rybízů.

Vrbová chýše

V časně jarním období jsme v zadní části zahrady na travnaté ploše vytvořili chýši z vrbových prutů. Pruty byly pravidelně zalévány a do podzimu se chýše zazelenala. V dalších letech se budou vrbové výmladky do stavby zaplétat tak, aby postupně vznikl vrbový domeček, sloužící dětem k relaxaci a hraní.

Tisk skládačky o zahradě

Skládačka v celkovém nákladu 2 000 ks (viz foto nahoře) prezentuje veškeré prvky školní zahrady u ZŠ Choryně včetně prcků vybudovaných v I. etapě v roce 2008 (grant MŠMT). Skládačka má textovou a fotografickou část s popisy všech realizovaných prvků. Slouží k propagaci školních zahrad pro školu a obec, ČSOP a širokou veřejnost.

Všechny instalované prvky naleznou každodenní využití při školní i mimoškolní výuce a rovněž předpokládáme využití areálu školní zahrady pro exkurze zájemců z řad veřejnosti.

Část Zahrady poznání s výukovým amfiteátrem a jezírkem

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist