Úvodní stránka » Mlýn Mikulůvka » Partnerská obec Dohňany

Obec Dohňany

 

Cezhraničným partnerom projektu zameraného na rekonštrukciu dvoch mlynov pri hranicicach Slovenskej a českej republiky je slovenská obec Dohňany. Chotár malebnej obce Dohňany sa rozprestiera približne v strede Púchovskej doliny, najmä ak berieme do úvahy chotáre integrovaných častí Mostišťa a Zbory. Dolinou preteká rieka Biela voda a dopravnú obslužnosť zabezpečujú dve komunikácie – automobilová a železničná. Pôdohospodársku plochu obce Dohňany tvorí orná pôda, lúky, pasienky a lesy o spoločnej výmere 3000 ha. V Dohňanoch a jej častiach žije 1800 ľudí. Stred obce má nadmorskú výšku 290 m, v Mostišti 390 m a v Zbore 360 m.
Prvá písomná zmienka o obci Dohňany pochádza z roku 1471. Obec sa spomína v súpise lednického panstva spolu s ďalšími 19 obcami. Možno však povedať, že obec Dohňany ako súčasť Púchovskej doliny bola osídľovaná ešte v staršej dobe kamennej – teda v 4. až 3. tisícročí pred Kristom. Dôkazom sú zväčša náhodné nálezy ako napr. mamutia kosť, brúsená kamenná sekerka pravekého roľníka nájdená na skale v susednej obci Mestečko a ďalšie archeologické predmety.

V súčasnosti je obec Dohňany neustále sa vyvíjajúcou obcou. Svedčí o tom postupné budovanie infraštruktúry – zrekonštruované miestne komunikácie, budovanie vodovodu, kanalizácie, miestneho rozhlasu, individuálnej bytovej výstavby apod.Snahou vedenia obce je zabezpečiť jej ustavičný rozvoj zlepšovaním základnej infraštruktúry a rozvojom cestovného ruchu, ktoré vo vzájomnej interakcii prispejú k rozvoju podnikateľského prostredia a v konečnom dôsledku k lepšej kvalite života jej obyvateľov. Dôkazom sú v súčasnosti prebiehajúce investičné akcie financované z dotácií, fondov EU či rozpočtu obce Dohňany – Rekonštrukcia Dujkovho mlyna, Rekonštrukcia kotolne OcÚ, Výstavba Domu kultúrnych tradícií, Revitalizácie verejných priestranstiev a pod.

Vďaka efektívnemu využitiu fondov Európskej únie sa podarilo vyriešiť dlhodobý problém s priestormi vhodnými k školskej dochádzke výstavbou budovy základnej školy a následnou rekonštrukciou budovy materskej školy. V súčasnosti máme v obci komplex zrekonštruovanej a modernej Základnej školy s materskou školou Dohňany s výučbou detí v predškolskom veku a detí 1.–4. ročníka ZŠ.
Fondy Európskej únie prispeli tiež k rekonštrukcii starej kamennej školy nachádzajúcej sa v centre obce, čím vznikla Pamätná izba obce Dohňany. V jej interiéri sa nachádzajú rôzne dokumenty, fotografie a predmety približujúce život obyvateľov obce v minulosti ale i v súčasnosti.
V tesnej blízkosti Pamätnej izby obce Dohňany sú milovníkom literatúry k dispozícií služby obecnej knižnice v Dohňanoch, ktorá okrem veľkého počtu rôznorodej literatúry umožňuje návštevníkom i využitie vysokorýchlostného internetu.

Turistické informácie nielen o obci Dohňany, ale i širokom okolí poskytuje česko–slovenské regionálne informačné a spoločenské centrum Púchovskej doliny so sídlom v budove Pamätnej izby obce Dohňany. A čo ďalšie môžete vidieť v obci Dohňany?

Obec sa od roku 1865 pýši neorománskym kostolom sv. Cyrila a Metoda s ich napodobeninou od J. B. Klemensa – kostol je národnou kultúrnou pamiatkou.

Kostol evanjelickej a. v. cirkvi v Zbore. Základný kameň evanjelického kostola v časti Zbora, ktorá je filiálkou cirkevného zboru Záriečie, bol položený dňa 7 júla 1991.

Zborské lipy, ktoré patria medzi chránené stromy. Najväčšia z nich má obvod kmeňa 600 cm a výšku 27 metrov, odhadovaný vek 330 rokov. V jej tesnej blízkosti stoja ďalšie dve chránené lipy – jedna s obvodom kmeňa 350 cm, odhadovaný vek 240 rokov a druhá 324 cm, odhadovaný vek 190 rokov.

Nadšencov turistiky pozývame na prechádzku po náučnom chodníku „Tri skaly", ktorý sa nachádza v lokalite obce Dohňany, z juhozápadnej strany, v oblasti pohoria Biele Karpaty. Je vhodný pre peších turistov, ale i cyklistov či bežkárov. Vedie po spevnených cestách k drevenej rozhľadni s názvom Rozhľadňa Púchovskej doliny na kopci „Tlstá hora" (651 m n.m.) a k trom skalným útvarom: Lazovská skala, čertova skala a skala Vieska. Jeho celková dĺžka je 13 km.

V obci Dohňany sa každoročne poriada množstvo kultúrnych a športových podujatí. Medzi najobľúbenejšie patria Hodové slávnosti obce konané pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorým je zasvätený kostol v obci Dohňany.
Priaznivci cyklistiky majú možnosť zúčastniť sa cyklistických pretekov poriadaných na medzinárodnej úrovni cyklistickým klubom CK EPIC DOHŇANY – Grand Prix Dohňany zaradených do kalendára medzinárodnej cyklistickej federácie. Obľube sa tešia veľkonočné, jesenné a vianočné výstavy, zimná sánkovačka na všeličom, zimný triatlon a ďalšie. V obci vyvíjajú svoju činnosť tri Dobrovoľné hasičské združenia – Dohňany, Mostište, Zbora, Športový klub, foklórne skupiny Konopa, Konopka a ĽH Ostrý vŕšok, miestna organizácia jednoty dôchodcov a ďalšie.

Obec Dohňany
Dohňany 68, 020 51
www.dohnany.sk
E–mail: obec@dohnany.sk
Tel.: 00421/42 44 509 12

 

Mlyn Emila Dujku v Dohňanoch

Druhým objektom rekonštuovaným počas tohto spoločného slovensko–českého projektu bol Dujkov mlyn v Dohňanoch. Mlyn Emila Dujku Dohňany bol postavený v roku 1936 na elektrický pohon, pričom elektrickú energiu vyrábali Francisciho turbíny. Je situovaný hneď vedľa medzištátnej cesty prvej triedy I/49 vedúcej do českej republiky. Mlyn je masívnou kamennou poschodovou budovou (3 podlažný valcový mlyn), pričom je spojený s obytnou časťou, v ktorom bývala rodina jeho majiteľa. Okrem budovy Dujkovho mlyna dotvárajú usadlosť tradičné hospodárske stavby a ovocný sad poniže mlyna. Vodu do mlyna privádzal náhon od hate na rieke Biela voda, pod mlynom sa kanálom voda vracala späť do rieky. Po regulácii toku Bielej vody, v roku 1960, bol mlynský náhon zničený. Mlyn bol zásobovaný el. energiou zo siete.
Hlavnou výrobnou náplňou bolo mletie obilia a výroba pšeničnej, ražnej a jačmennej múky, krupice a krúpov. Mlyn bol veľmi obľúbený pre známu dobrú kvalitu múky. V mlyne mlel mlynár aj s tovarišmi i počas II. svetovej vojny. Po vojne v roku 1951 bol mlyn znárodnený. Následne prešiel do správy viacerých národných podnikov, ktoré prechádzali rôznymi organizačnými zmenami /mlyny a pekárne, mlyny a cukrovinárne, mlyny a cestovinárne, atď./, avšak mlyn Dohňany viedol i naďalej jeho pôvodný vlastník.

Mnohé malé roľnícke mlyny boli postupne zastavené. Mlyn Emila Dujku v Dohňanoch fungoval naďalej, i keď štruktúra výroby múky sa okliešťovala z dôvodu rozvoja činnosti veľkých priemyselných mlynov a nahrádzala sa šrotovaním a výrobou kŕmnych zmesí, hlavne pre JRD. Tento mlyn bol evidovaný ako rezerva v rámci obrany štátu pre zabezpečovanie obyvateľov, bol udržiavaný v prevádzkyschopnom stave n. p. Mlyny a cestovinárne Piešťany, do správy ktorého mlyn patril. Fungoval s pôvodným majiteľom ako vedúcim mlyna až do konca jeho života v r. 1984. Následne bola poverená spravovaním mlyna jeho manželka Zuzana Dujková až do roku 1986, kedy zomrela a mlyn bol odstavený. V roku 1990 reštitúciou bol mlyn vrátený dedičkám – dcéram Emila Dujku. V rokoch 1996–2000 bol mlyn v prenájme a zabezpečoval výrobu a predaj múky pre obyvateľov obce a okolia. Od roku 2001 je mimo prevádzky.

 

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist