Naučná stezka Tomáše Garrigue Masaryka

Naučná stezka T. G. Masaryka vede z Náměstí ve Valašském Meziříčí kolem zámku Žerotínů, pokračuje podél Rožnovské Bečvy k soutoku Bečev a odtud po červené turistické značce přes obec Poličnou do sedla pod Píškovou v Hostýnských vrších. Zde se napojí na žlutou značku a přes hřeben nad Bražisky se kolem skalního útvaru Jarcovská kula a přes obec Jarcovou vrací podél Vsetínské Bečvy zpět do Valašského Meziříčí

1. zastavení: Náměstí

T. G. Masaryk byl poslancem za valašská města zvolen dvakrát. Poprvé 23. května 1907, podruhé pak 13. června 1911. Mandát říšského poslance mu po vypuknutí první světové války usnadnil cestu do zahraničí, kde posléze zahájil diplomatický boj o vznik samostatného Československa. Masarykovy pobyty ve městě, během nichž byl často ubytován u svého přítele MUDr. J. B. Kraicze, připomíná pamětní deska u Gymnázia Františka Palackého v Sokolské ulici, jeho zvolení do říšské rady pak pamětní deska v pravém horním rohu náměstí.

2. zastavení: Zámek Žerotínů

Město Valašské Meziříčí získalo nynější podobu teprve roku 1924 integrací dvou samostatných obcí – Krásna, rozkládajícího se na pravém břehu Rožnovské Bečvy, a Valašského Meziříčí, ležícího na levém břehu. O Meziříčí se prameny zmiňují poprvé roku 1297. První zmínka o Krásnu pochází z roku 1299.

Zámek Žerotínů nechal vybudovat Jan z Perštejna v 1. polovině 16. století. Nedlouho nato se stal majetkem Viléma staršího ze Žerotína. Na konci napoleonských válek získal objekt do svého vlastnictví rod Kinských. Ti jej také později odprodali státu, který v něm zřídil ženskou trestnici. Údajně zde byla vězněna i slavná travička Maryša. Dnes zámek slouží jako kulturní zařízení.

3. zastavení: Soutok Bečev

Historický park Abácie je vklíněn mezi koryta Rožnovské a Vsetínské Bečvy. První z nich, zvaná také Dolní, je dlouhá 36 kilometrů a její povodí se rozkládá na ploše 254 km2. Tok druhé z Bečev, Horní, měří 59 km a její povodí má rozlohu 734 km2.

Na začátku parku stojí pomník nad společným hrobem 1228 vojáků, kteří zemřeli v místním lazaretu na choleru a na následky zranění z bitvy u Slavkova roku 1805.

4. zastavení: Poličná – U kaple

Jméno obce Poličné se dnes pojí především s proslulou Bublíkovou pálenicí. V historických dokumentech se s Poličnou setkáváme poprvé roku 1391. V její těsné blízkosti se rozkládala další obec, Arnoltovice, přiléhající ke stejnojmenné tvrzi.

5. zastavení: Lesní hospodářství

Okres Vsetín patří k nejlesnatějším v České republice.
Základní strategie lesního hospodaření spočívá v trvale udržitelném a efektivním obhospodařování lesů, jehož cílem je vytvoření stabilního, kvalitního, druhově smíšeného lesa, který plní funkce produkční (dříví, houby a jiné plody) i mimoprodukční (vodohospodářské, klimatické, krajinotvorné, rekreační a estetické apod.).
Největším správcem lesů v naší republice jsou Lesy ČR, s. p.

6. zastavení: Janíčkova studánka pod Píškovou

V prameništi potoků, studánek a lesních tůní se vyskytuje řada živočišných druhů. Najdeme zde např. blešivce, chrostíky, larvy jepic, pošvatek. K nejzajímavějším nálezům tohoto pramene patří slepý blešivec, který je vyplavován z podzemních vod, či larvy vodního brouka druhu Eubria palustris, jenž žije v čistých pramenech a nápadně připomíná drobného trilobita.

7. zastavení: Pomníček T. G. Masaryka

Při svých pobytech ve Valašském Meziříčí a na Žabárně u Bystřičky na začátku minulého století podnikal T. G. Masaryk s oblibou vycházky do okolí. Píšková patří k místům, kde často sedával. Skromný pomníček, který je toho připomínkou, vznikl nedlouho po druhé světové válce a kupodivu přečkal bez úhony i ničivá padesátá léta.

Jiný památník byl prvnímu československému prezidentovi odhalen roku 1997 na místě zvaném U Lipky několik kilometrů odtud.

8. zastavení: Panoramatická mapa

Z hřebenu nad Bražisky v Hostýnských vrších se otevírá pohled na Valašské Meziříčí, okolní obce ležící v Rožnovské brázdě, vrcholky Veřovických Javorníků a Radhošť. Za příznivého počasí je možno spatřit i nejvyšší vrchol Beskyd – Lysou horu.
CHKO Beskydy byla vyhlášena v roce 1973. Svou rozlohou 1 160 km2 je největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice.

9. zastavení: PP Jarcovská kula

Jarcovská kula, tvořená horninami slepenco-pískovcového vývoje flyše, ční do výšky 9 metrů. Podle pověsti ji zde upustil čert, když chtěl obrátit tok potoka Senice v Lidečku (Čertovy skály). Nedaleko odtud se kdysi nacházel podobný kámen, už před více než padesáti lety jej však majitel pozemku nechal rozstřílet.

10. zastavení: Obec Jarcová

Jarcová vznikla patrně v období velké kolonizace ve 14. století. Stranou obce vtéká do Bečvy Kobylí potok, označující tzv. kobylí pole, kde se mohly volně pást březí klisny. Podle pověsti je v rokli potoka ukryt kus zlata o velikosti mázní konvice.
Ještě na počátku 19. století býval přes řeku u Jarcové přívoz. Asi 2 kilometry odtud, na druhém břehu Bečvy (v místě dnešního domova důchodců) stával na začátku minulého století zájezdní hostinec Na Žabárně, kde trávil roku 1905 prázdniny T. G. Masaryk s rodinou.

11. zastavení: PP Bražiska

PP Bražiska chrání listnatý les s přirozenou skladbou dřevin (lípa, dub, habr, javor klen, ojediněle buk a jedle) s typickou květenou v bylinném patře.

V řečišti Vsetínské Bečvy a při levém břehu se v ochranném pásmu přírodní památky nacházejí geologické výchozy křivských vrstev v délce asi 400 metrů, které náleží ke zlínskému souvrství račanské jednotky magurského flyše.

12. zastavení: U řeky

Řeka Bečva je významným biotopem pro velké množství organismů. Po celé délce jejího toku žije mnoho pozoruhodných živočichů. Kromě ryb a drobných bezobratlovců se zde můžeme setkat např. s rejscem vodním či ondatrou pižmovou, z ptáků pak s ledňáčkem říčním, skorcem vodním či konipasem říčním.

 

  

Děkujeme


Sledujte nás



 

TOPlist