Úvodní stránka » Naučné stezky » Stezky k Vartovně

Naučné stezky k rozhledně Vartovna

V roce 2009 se stavěla rozhledna na kopci Vartovna, k níž jsme v rámci projektu obcí Seninka, Jasenná a Mikroregionu Hornolidečsko vybudovali naučné stezky z okolních obcí. Pět stezek přivádí turisty na Vartovnu ze Seninky (Valašské Polanky), Leskovce, Liptálu, Jasenné a Pozděchova, šestá vede z Horní Lidče k Informačnímu centru Pulčín. O systému naučných stezek informují také 3 naváděcí tabule ve Střelné, Francově Lhotě a Leskovci. Tento projekt umožnil dokončit po osmi letech plán propojit naučnými stezkami všechna místa spojená s válečnými tragédiemi, které se udály koncem II. světové války na Valašsku: vypálené osady Ploština, Vařákovy paseky, Juříčkův mlýn a obec Prlov, s níž je spojen také nešťastný příběh Oškerových pasek nad Jasennou.

Kopec Vartovna byl odedávna proslulý dalekým výhledem do kraje. Díky tomu si také vysloužil své jméno: počátkem 18. století na Valašsko vtrhli uherští povstalci kuruci a portášské hlídky tehdy hlídaly (vartovaly) na kopcích, aby mohly zapálením ohňů varovat vrchnost ve Vizovicích před blížícím se nebezpečím. Od roku 2009 stojí na Vartovně 37 metrů vysoká ocelová rozhledna.

Portášská naučná stezka

Trasa: Oškerovy paseky – Jasenná – Vartovna
Délka: 7 km (6 zastavení + 3 informační místa)

 • Klíčovým tématem této NS je historie – představení nepříliš známého tragického příběhu Oškerových pasek (souvisí s vypálením obce Prlov), slavná portášská tradice Jasenné nebo muzeum s expozicí o životě na Valašsku v roubeném Mikuláštíkově fojtství, které je jednou z nejcennějších památek karpatské architektury u nás.
 • Druhým tématem stezky je krásná příroda v okolí Jasenné, péče o životní prostředí a také pasekářský život a salašnictví, které má v obci dlouhou a silnou tradici.

Naučná stezka Vartovna

Trasa: Valašská Polanka – Seninka – Vartovna
Délka: 7 km (7 zastavení)

 • Naučná stezka představuje Seninku, klidnou obec s krásnou přírodou v okolí (květnaté louky, výskyt vzácných lesních orchidejí a mnoha druhů chráněných ptáků, sirný pramen, staré stromy,…). Dozvíte se i pár zajímavostí z dějin obce Valašská Polanka.
 • Poměrně pestrá je také historie obce – od návštěvy císaře Josefa II., od níž se tradují některé místní názvy, až po udržované tradice v obci, např. sušení ovoce. Najdete zde i dochované zbytky valašské roubené architektury (na snímku chalupa z roku 1832).
 • Cílovým bodem stezky je rozhledna, k níž přes Seninku směřují všechny tři části východní větve naučných stezek.

Naučná stezka Juříčkův mlýn

Trasa: Juříčkův mlýn – Leskovec – rozc. U Luckých (napojení na NS Vartovna)
Délka: 3 km (5 zastavení)

 • Na této NS se vydáme po stopách tragédie Juříčkova mlýna, který byl v roce 1944 vypálen nacistickými jednotkami, protože v něm byl partyzánský úkryt a lazaret (viz snímek). Tento památník nacistických zločinů leží stranou hlavních turistických tras a pro řadu návštěvníků Hornolidečska je neznámý.
 • Stezka se věnuje také historii Leskovce (neolitické osídlení i novodobé dějiny) a přírodním zajímavostem obce (např. cenná květnatá louka s orchidejemi a teplomilnou květenou).

Naučná stezka Kobzáňův chodník

Trasa: Liptál, obecní úřad – Švehlova hájenka – Vartovna
Délka: 4,5 km (5 zastavení)

 • Tato NS je věnována jednomu z nejvýznamnějších valašských výtvarníků a spisovatelů Janu Kobzáňovi. Tento liptálský rodák (mj. autor slavného loga firmy Baťa) byl prakticky u všeho významného, co se v obci událo: pomáhal zakládat folklorní soubor Lipta i stejnojmenné výrobní družstvo, na jeho počest vznikly Liptálské slavnosti a aktivně se účastnil i partyzánského odboje za II. sv. války. Jedno ze zastavení také je u partyzánského srubu.
 • Stezka představuje také zajímavosti liptálské přírody (přírodní památku Pivovařiska, štoly vzniklé těžbou brouskového kamene, pěnovcovou kupu nad obcí apod.).

Naučná stezka Chodníček k rozhledně

Trasa: Pozděchov – Vartovna
Délka: 5 km (4 zastavení)

 • Vybudováním této stezky se propojil hvězdicový systém naučných stezek v okolí Vartovny s NS vedoucími na Vařákovy paseky a Ploštinu. Má především historické a přírodovědné zaměření. Dozvíte se např. o vypálení obce Prlov nacisty a dalších událostech souvisejících s touto tragédií. 
 • Přírodovědná část představí Přírodní park Vizovické vrchy, jímž prochází velká část sítě naučných stezek (poukáže na přírodní rozmanitost druhů a jedinečnost některých lokalit). Další tabule se věnuje životu lesa.

Naučná stezka Pulčínská cesta

Trasa: Horní Lideč, nádr. ČD – Pulčín, rozc. – IC Pulčín
Délka: 6 km (7 zastavení)

 • Naučná stezka vede malebnou kopcovitou krajinou s pastvinami a krásnými výhledy, proto se věnuje především valašské krajině. Ta vznikla unikátním působením lidské práce na přírodní prostředí, jež vedlo ke vzniku specifických přírodních společenstev a typického krajinného koloritu.
 • Další klíčové téma NS je křesťanská víra a péče o lidové sakrální památky. První zastavení je u poutního místa zasvěceného Panně Marii, druhé je u tzv. misijního kříže stojícího na místě, kde byly údajně pochovány oběti kuruckých válek.
 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist